2014-10-27

W Toruńskim Programie Współpracy nadal sporo się dzieje

W Toruńskim Programie Współpracy nadal sporo się dzieje

Projekt pn. "PI-PWP – Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z admi­nistracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES" zbliża się do końca realizacji, jednak mimo to wciąż aktywnie działamy. Trwa upowszechnianie produktu finalnego – „Pro­gramu współpracy admini­stracji samorządowej z podmiotami ekonomii społecznej” i jego działań, które w dalszym ciągu są realizowane i prezentowane podczas wydarzeń waż­nych dla miasta Torunia.

1. XI Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych

Tegoroczne Toruńskie Forum NGO w zmienionej, pięciodniowej formule, obfitowało w wiele spotkań dla „pozarządówek”. CISTOR także zaangażował się w organizację Forum, kontynuując działanie programu współpracy dotyczące Toruńskiego Forum Ekonomii Społecznej. Pomimo braku w nazwie Forum ES (tak jak to miało miejsce w zeszłym roku) będzie nadal ujmowana tematyka ekonomii społecznej i tak zorganizowaliśmy w naszej siedzibie wizytę studyjną połączoną z warsztatem na temat finansowania działalności organizacji pozarządowych, a w ostatnim dniu Forum jako wydarzenie towarzyszące Forum, po raz drugi, odbyły się Targi Ekonomii Społecznej.

Podczas spotkania w CISTOR-ze Pani Małgorzata Kowalska, prezes CISTOR SPS, zaprezentowała wielobranżowość działalności naszego stowarzyszenia. Obecni na spotkaniu przedstawiciele NGO mieli okazję przyjrzeć się codziennej pracy CISTOR-u oraz pracy jaką wykonują uczestnicy centrum integracji społecznej w ramach reintegracji zawodowej. Prowadząca podczas swojego wystąpienia zaprezentowała obecnym wymogi, jakie stawiać będzie przed organizacjami nowy okres pro­gramowania, zachęcała wszystkich obecnych na spotkaniu przedsta­wicieli organizacji pozarządowych do imple­men­tacji dobrych praktyk wykorzysty­wanych w CISTOR-ze i ekonomizacji działalności organizacji, w których działają.

W trakcie warsztatu Pani Izabela Kowalska (prowadząca Punkt Konsultacyjno-Doradczy – pożyczki dla III sektora) zaprezen­towała również możliwości finansowa­nia zwrotnego podmiotów ekonomii społecznej. Pożyczki udzielane przez Kujawsko-Pomorski Fundu­sz Pożycz­kowy i Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA dają możliwość finansowania bieżących działań i inwestycji realizowanych przez organizacje z naszego województwa.

Wszystkim obecnym na spotkaniu serdecznie dziękujemy za przybycie, aktywny udział w warsztacie oraz miłą atmosferę. Mamy nadzieję, iż spotkanie to będzie zaczątkiem stałej współpracy pomiędzy organizacjami wspierającymi się i uzupełaniającymi się wzajemnie w realizacji wspólnych przedsięwzięć. Do Państwa dyspozycji przekazujemy prezentacje, które wykorzystane zostały podczas spotkania.

2. Prezentacja projektu podczas Sesji Rady Miasta Torunia

W dniu 23 października br. odbyła się 61. Sesja Rady Miasta Torunia, podczas której mieliśmy możliwość zaprezentowania naszego projektu i działań zrealizowanych w ramach Programu współpracy GMT z PES. Pani Joanna Danicka – wiceprezes CISTOR SPS, podczas swojego wystąpienia zachęcała Radnych do zapoznania się z całym Programem i stosowania we współpracy Gminy z podmiotami ekonomii społecznej wypraco­wanych rozwiązań, które mogą pomóc organizacjom pozarządowym stać się stałym kontrahentem gminy (co przełoży się na większą stabilność ich funkcjonowania), a samorządowi lokalnemu pozwoli podnieść jakość życia mieszkańców poprzez włączenie w życie społeczności osób wykluczonych, a tak­że zmniejszy koszty programów społecznych. 

pdfFundusze Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 w Polsce
pdfCentrum Integracji Społecznej CISTOR
drukuj  
Nasi partnerzy: