Opis projektu

Projekt realizowany jest przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne wraz z Partnerami – Powiatowym Urzędem Pracy w Aleksandrowie Kujawskim oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim w ramach Priorytetu IX. Solidarne społeczeństwo, Działania: 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1. Aktywne włączenie społeczne. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Okres realizacji projektu:
Od 01.08.2016r. – 30.09.2017r.

Wartość projektu:
938.200,93 zł

Źródło finansowania:
Europejski Fundusz Społeczny

Wielkość dofinansowania:
84,99 %

Cel:
Podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 40 niezatrudnionych osób (27 kobiet i 13 mężczyzn) zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.

Grupa docelowa:
Mieszkańcy gminy wiejskiej Aleksandrów Kujawski w wieku od 18-67 lat, którzy są:

 • osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP przez okres co najmniej 12 miesięcy (w ciągu ostatnich 2 lat)
 • osoba nieaktywna zawodowo z powodu:
  - opuszczenia zakładu karnego
  - ukończonej terapii uzależnień
  - bezdomności
  - niepełnosprawności
  - innego, wymienionego w art. 7 Ustawy o pomocy społecznej

Przewiduje się, że co najmniej 60% uczestników stanowić będą osoby bezrobotne należące do III profilu pomocy.

Główne działania:
Reintegracja społeczna oraz zawodowa w 2 profilach zawodowych:

 • porządkowo-ogrodniczym
 • opiekun osoby niepełnosprawnej

W ramach projektu prowadzone będą:

 • doradztwo zawodowe oraz warsztaty przedsiębiorczości z elementami ES
 • szkolenia zawodowe
 • praktyki zawodowe
 • trening interpersonalny
 • grupowe zajęcia gospodarowania budżetem domowym, profilaktyki uzależnień
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne, zawodowe i prawne
 • zajęcia komputerowe

Uczestnicy projektu mają zapewnione:

 • świadczenie integracyjne (w pierwszym miesiącu – 50% zasiłku dla bezrobotnych, w kolejnych – 100% zasiłku dla bezrobotnych, tj. 831,10 zł brutto),
 • bilet miesięczny sieciowy,
 • jeden posiłek w ciągu dnia,
 • badania lekarskie,
 • odzież roboczą.
drukuj  
Nasi partnerzy: