2017-11-22

Konkurs ofert na realizację testowania koncepcji systemu standaryzacji CISCISTOR  Stowarzyszenie  Partnerstwo  Społeczne ogłasza konkurs ofert na realizację testowania koncepcji systemu standaryzacji usług reintegracji społecznej i zawodowej, realizowanych w ramach działalności Centrów Integracji Społecznej z terenu województwa lubuskiego.

Niniejszy konkurs realizowany jest w ramach projektu „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej.
Realizatorem projektu jest Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra.

Celem konkursu jest wyłonienie trzech CIS z obszaru województwa lubuskiego, które przetestują opracowane w ramach projektu standardy usług reintegracji społecznej i zawodowej w ramach działalności CIS.

Nabór ofert będzie prowadzony od 22 listopada 2017r. do 3 grudnia 2017. Oferty na realizację usługi w formie elektronicznej należy przesyłać na adres: testowanie@cistorsps.pl, w formie papierowej: 87-100 Toruń ul. Stokrotkowa 22.

pdfRegulamin konkursu
pdfZal. nr 1 do regulaminu - Koncepcja systemu standaryzacji centrów integracji społecznej w województwie lubuskim
docZal. nr 2 do regulaminu - Wzór oferty
pdfZal. nr 3 do regulaminu - Instrukcja wypełniania oferty
docZal. nr 4 do regulaminu - Wzór umowy pilotażu
drukuj  
Nasi partnerzy: