GOPS Ciechocin

 

„Z nadzieją w przyszłość”

GOPS Ciechocin

 

Projekt „Z nadzieją w przyszłość” zrealizowany został przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie. Istotnym jego elementem był cykl szkoleń mających na celu zaktywizowanie zawodowe i społeczne kobiet zamieszkujących gminę Ciechocin.

Szkolenia przeprowadzone zostały w terminie lipiec - listopad 2008przez Centrum Integracji Społecznej „CISTOR” w Toruniu; udział w nich wzięły  4 osoby.

Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej; Poddziałanie 7.1.1.: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej). 

Projekt składał się z 3 bloków szkoleniowych: trening kompetencji społecznych, kurs komputerowy oraz kursy zawodowe. Dwa pierwsze  realizowane byłe w Centrum Integracji Społecznej „CISTOR” w Toruniu, zaś kursy zawodowe realizowane były przez Zakład Doskonalenia Zawodowego (Obsługa kas fiskalnych z faktorowaniem) oraz CKG Team (kurs bukieciarski).

Zrealizowane szkolenia:

a) trening kompetencji społecznych (w skład którego wchodził trening interpersonalny i trening doradztwa zawodowego) – liczba godzin: 30h

b) szkolenie komputerowe  – liczba godzin: 30h

c) kursy zawodowe

Odbyły się dwa kursy zawodowe. Kurs bukieciarski miał 30 godzin i obejmował zarówno przygotowanie teoretyczne jak i praktyczne. W szkoleniu wzięły udział 2. Kurs obsługa kas fiskalnych z fakturowaniem obejmował 31 godzin i zawierał w sobie zajęcia praktyczne i teoretyczne. Wzięły w nim udział łącznie 4 osoby – dwie, które chciały się przygotować do zawodu sprzedawca oraz dwie, które brały udział w kursie bukieciarskim (ten kurs nie zawierał w sobie modułu dotyczącego obsługi kas fiskalnych).

drukuj  
Nasi partnerzy: