GOPS Lubicz

 

Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne przeprowadziło jako podwykonawca dwa cykle szkoleń dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu. 

1. Klub Integracji Społecznej „Nad Drwęcą” Przeprowadziliśmy szkolenie zawodowe i praktyczne z zakresu opieki nad osobami zależnymi, które miały na celu zaktywizowanie zawodowe i społeczne osóby długotrwale korzystające z pomocy społecznej, nieaktywne zawodowo i mające trudności z integracją, zamieszkujące gminę Lubicz. Szkolenie zostało przeprowadzone w dniach od 13 maja 2010 do 08 lipca 2010 i dostarczyło uczestnikom niezbędne umiejętności. 

Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej). 


2. „Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz” W okresie od 16 sierpnia 2010 do 29 października 2010 przeprowadziliśmy szkolenia zawodowe i praktyczne, realizowanego przez GOPS w Lubiczu. Szkolenia miały na celu zaktywizowanie zawodowe i społeczne osoby długotrwale korzystających z pomocy społecznej, nieaktywne zawodowo i mające trudności z integracją, zamieszkujących gminę Lubicz. Szkolenie zawodowe (teoretyczne) i dostarczyły uczestnikom niezbędne umiejętności, w następującym zakresie:

  • szkolenie prawo jazdy kat. C - 1 uczestnik
  • szkolenie w kierunku kucharz małej gastronomii z elementami cateringu - 2 uczestniczki 
  • szkolenie stylizacja paznokci z elementami wizażu - 4 uczestniczki
  • szkolenie z zakresu grafiki komputerowej i tworzenia stron internetowych - 1 uczestnik 
  • szkolenie opiekun osób zależnych- pomoc domowa - 4 osoby
  • szkolenie w zakresie robót wykończeniowych w budownictwie - 1 osoba 


Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej).

Galeria zdjęć

drukuj  
Nasi partnerzy: