GOPS Obrowo

 

Projekt systemowy „Bezrobocie - to nie dla nas" został zrealizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII: Promocja Integracji Społecznej. Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy (kobiet i mężczyzn) korzystających z pomocy społecznej bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, niepracujących i w wieku aktywności zawodowej (15-64 l.), oraz rodziców wychowujących dzieci z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

1. Jednym z elementów programu było skierowanie wybranych osób z gminy Obrowo do Klubu Integracji Społecznej. Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne jako podwykonawca było realizatorem zadań w ramach Klubu Integracji Społecznej. 

Klub Integracji Społecznej działał od 06 sierpnia 2010 do 29 października 2010. Uczestniczyło w nim 8 osób.  W ramach ponad dwumiesięcznego programu beneficjenci ostateczni wzięli udział w zajęciach grupowych. Skorzystali również z indywidualnego wsparcia w ramach poradnictwa prawnego i rodzinnego. Dla uatrakcyjnienia formy zajęć, zorganizowano także alternatywną formę spędzania wolnego czasu. 

Również w ramach projektu systemowego pt. „Bezrobocie - to nie dla nas", skierowanego do mieszkańców gminy Obrowo, przeprowadzono badanie ankietowe uczestników. Ankietę wypełnili członkowie Klubu Integracji Społecznej (KIS), który był jedną z części wymienionego projektu. Głównym celem badania było zmierzenie poziomu jakości przeprowadzonych szkoleń. Oprócz tego uczestnicy mieli ocenić jakość poszczególnych elementów szkolenia takich jak: materiały szkoleniowe, pomoce naukowe, przydatność zdobytej wiedzy. Ankietowani odpowiedzieli również na pytania oceniające zaplecze lokalowe i techniczne szkolenia.  

Badanie przeprowadzono w dniu 19 października 2010. Ankiety wypełniane były anonimowo. W badaniu wzięło udział siedmioro uczestników. Analizując odpowiedzi na poszczególne pytania, można stwierdzić, że beneficjenci biorący udział w szkoleniu, pozytywnie oceniają całość kursu.


2. Szkolenia przeprowadzone zostały w terminie 17.05.2010r. - 16.08.2010r. przez Centrum Integracji Społecznej „CISTOR" przy Stowarzyszeniu Partnerstwo Społeczne w Toruniu. Udział w projekcie „Bezrobocie - To Nie Dla Nas" wzięło 15 osób. Liczba podpisanych kontraktów 17 - 2 osoby zostały wycofane ze względów zdrowotnych i zastąpione innymi uczestnikami.

Uczestnicy brali udział w trzymiesięcznym programie reintegracji społecznej i zawodowej w grupach : gastronomicznej (7 os.) budowlanej (5 os.) oraz kosmetycznej (3 os.) Uczestnicy otrzymali odzież roboczą oraz posiłek, świadczenie integracyjne, alternatywne formy spędzania wolnego czasu.


Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach priorytetu VII: Promocja Integracji Społecznej.

Galeria zdjęć

drukuj  
Nasi partnerzy: