GOPS Zławieś Wielka

 

Projekt systemowy „Zadbaj dziś o lepsze jutro" został zrealizowany w przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej. Przedsięwzięcie o wartości jest współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII: Promocja Integracji Społecznej. 

1. Jednym z elementów całego projektu było skierowanie, w dniach od 06 sierpnia 2010 do 29 października 2010, 9 osób z gminy Zławieś Wielka do Klubu Integracji Społecznej. Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne jako podwykonawca był realizatorem zadań w ramach Klubu Integracji Społecznej.

W ramach ponad dwumiesięcznego programu uczestnicy wzięli udział w zajęciach grupowych. Skorzystali również z indywidualnego wsparcia w formie poradnictwa prawnego i rodzinnego. Dla uatrakcyjnienia formy zajęć, zorganizowano także alternatywną formę spędzania wolnego czasu.

W ramach zrealizowanego projektu systemowego przeprowadzono badanie ankietowe beneficjentów. Ankiety wypełnili uczestnicy Klubu Integracji Społecznej, który był jedną z części wspomnianego projektu. Głównym celem badania było zmierzenie poziomu jakości przeprowadzonych szkoleń. Oprócz tego uczestnicy mieli ocenić jakość poszczególnych elementów szkolenia takich jak: materiały szkoleniowe, pomoce naukowe, przydatność zdobytej wiedzy. Ankietowani odpowiedzieli również na pytania oceniające zaplecze lokalowe i techniczne szkolenia. 

Badanie przeprowadzono w dniu 12 października 2010. Ankiety wypełniane były anonimowo. Analizując odpowiedzi na poszczególne pytania, można stwierdzić, że beneficjenci biorący udział w szkoleniu, pozytywnie oceniają całość kursu.

Szkolenia przeprowadzone zostały w terminie 07.06.2010r. - 06.09.2010r. przez Centrum Integracji Społecznej „CISTOR" przy Stowarzyszeniu Partnerstwo Społeczne w Toruniu. Udział w projekcie „Zadbaj dzisiaj o lepsze jutro" wzięło  osób.

 

2. Uczestnicy brali udział w trzymiesięcznym programie reintegracji społecznej i zawodowej w grupach: gastronomicznej (3 os.), opiekunek (5 os.) oraz spawaczy (5 os.) Uczestnicy otrzymali odzież roboczą oraz posiłki, świadczenie integracyjne, skorzystali również z alternatywnej formy spędzania wolnego czasu, w szkoleniu BHP, a także przeszli badania lekarskie w Przychodni Medycyny Pracy.

 

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach priorytetu VII: Promocja Integracji Społecznej.

drukuj  
Nasi partnerzy: