MOPR Toruń

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu w 2010 roku już po raz kolejny realizował projekt systemowy o nazwie"Motywacja - Odpowiedzialność - Praca - Rozwój: MOPR Toruń" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W roku 2010 połączono dwa poddziałania POKL: 7.1.1.Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz 7.1.2. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.Całość projektu jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

            Za główny cel projektu MOPR w Toruniu przyjął aktywizację 363 kobiet i mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. Uczestnikami projektu byli m. in.:

 • osoby z rodzin z problemem alkoholowym,
 • młodzież wywodząca się ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • ofiary przemocy,
 • osoby zajmujące się dziećmi niepełnosprawnymi,
 • młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • osoby bezrobotne, niezatrudnione, korzystające ze wsparcia MOPR.

Aby zrealizować zamierzone cele podjęto działania, które obejmowały 13 podprojektów w ramach Klubu Integracji Społecznej, w tym 1 projekt obejmujący Program Aktywności Lokalnej, oraz jeden podprojekt w ramach kontraktów socjalnych zawartych z beneficjentami. Podjęto również inicjatywy o charakterze środowiskowym. Głównym zadaniem była tutaj integracja środowiska lokalnego i grup społecznych a także wspólne działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne zgodnie z założeniami projektu zrealizowano, jako podwykonawca, zajęcia w ramach 13 Klubów Integracji Społecznej (KIS):  

 • KIS dla Dorosłych Dzieci Alkoholików
 • KIS Zajęcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych
 • KIS Zajęcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych
 • KIS Trening zastępowania agresji
 • KIS Kurs prawa jazdy kat B
 • KIS Zatrzymać przemoc - praca z ofiarami przemocy
 • KIS Szkolenia zawodowe dla młodzieży
 • KIS Profilaktyka zachowań społecznych
 • KIS dla samotnych matek
 • KIS dla osób przedsiębiorczych
 • Program Aktywności Lokalnej
 • KIS dla osób mających trudności opiekuńczo -wychowawcze
 • KIS dla osób bezdomnych
 • Zajęcia z rodzinami wymagającymi wsparcia asystentów rodzinnych     
drukuj  
Nasi partnerzy: