Opis projektu

„Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych”


Projekt realizowany jest w ramach zadania publicznego pn. „ Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – edycja 2011-2015” przez Centrum Integracji Społecznej CISTOR prowadzone przez Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w Toruniu we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Toruniu.

Okres realizacji projektu: 
20.06.2011 do 31.12.2011

Cel: 
Wsparcie procesu aktywizacji społecznej i zawodowej 15 osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej, zamieszkujących w Toruniu, posiadających zadłużenie czynszowe, poprzez udział w CIS

Grupa docelowa:
15 osób bezrobotnych, objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej w Toruniu z powodów wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz jednocześnie spełniających kryteria uczestnictwa w CIS, zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym

Główne działania:

REINTEGRACJA SPOŁECZNA            
- Poradnictwo socjalne                      
- Gospodarowanie budżetem domowym            
- Trening interpersonalny                
- Warsztaty doradztwa zawodowego
- Trening przedsiębiorczości
- Zajęcia komputerowe
- Wizaż i autoprezentacja

REINTEGRACJA ZAWODOWA
- Praktyczna i teoretyczna nauka zawodu
- Pośrednictwo pracy
- Indywidualne szkolenia zawodowe

Dla osób, które ukończą udział w CIS:
- prace społecznie użyteczne
- zatrudnienie wspierane u pracodawcy
- zatrudnienie u potencjalnych pracodawców

Podczas trwania projektu:
- ubezpieczenie NW
- wstępne badania lekarskie
- szkolenie BHP
- posiłek raz dziennie
- świadczenie integracyjne
- bilet miesięczny
- odzież robocza niezbędna do odbywania praktycznej nauki zawodu


Kontakt w sprawie projektu: 

Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne
ul. Stokrotkowa 22
87-100 Toruń
tel / fax : 56 654 92 79
tel.: 56 654 69 61
cistor@cistor.pl
Osoba do kontaktu: Agnieszka Borycka  

Godziny otwarcia:
Od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 - 15:30  

drukuj  
Nasi partnerzy: