GOPS Czernikowo - 2012

W ramach projektu „Przez aktywność do integracji w gminie Czernikowo” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernikowie w okresie od 17.05.2012 r. do 16.11.2012 r. zrealizowaliśmy szkolenia dla 10 osób w Centrum Integracji Społecznej w trzech grupach zawodowych: gastronomiczno – hotelarskiej, porządkowej oraz budowlanej.

W ramach programu zapewniono uczestnikom następujące zajęcia:

a)      reintegracja społeczna:

 • kurs integracyjny (12 godzin),
 • kurs interpersonalny (30 godzin),
 • kurs aktywnego poruszania się po rynku pracy (30 godzin),
 • zajęcia z profilaktyki uzależnień (dodatkowo – 6 godzin),

b)      reintegracja zawodowa:

 • teoretyczne szkolenie zawodowe (30 godzin),
 • praktyczna nauka zawodu (630 godzin).

W okresie od 01.06.2012 r. do 30.11.2012 r. przeprowadziliśmy szkolenia  w ramach projektu „Przez aktywność do integracji w gminie Czernikowo” realizowanego rzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernikowie. W szkoleniach w Klubie Integracji Społecznej wzięło udział 16 osób nieaktywnych zawodowo, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności lub stwierdzoną chorobą w rodzinie do udziału

Szkolenie obejmowało 60 godzinny kurs wsparcia, zawierający zajęcia:

 • zajęcia integracyjno - wzmacniające (24  godz.),
 • warsztaty umiejętności komputerowych (12 godz.),
 • zajęcia edukacyjne dotyczące praw i uprawnień osób niepełnosprawnych (12 godz.),
 • warsztaty zdrowia (12 godz.),
 • skierowanie 1 osoby do szkoły policealnej w celu uzupełnienia wykształcenia.

Projekt „Przez aktywność do integracji w gminie Czernikowo” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

drukuj  
Nasi partnerzy: