Opis projektu

 

Czas realizacji:

Od 01.12.2009 Do 30.11.2011


Tytuł projektu:

Stokrotkowy start - reintegracja prowadzona w CISTOR

 
Program Operacyjny

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej;

Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii Społecznej
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym


Wartość projektu:

2 502 836,27 zł

 
Cel:

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, z powodów wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społ., zamieszkujących w Toruniu oraz okolicznych miejscowościach.


Grupa docelowa:

70 osób zagrożonych wykluczeniem społ. (2 edycje x 35 osób)
 

  • bezrobotni (w tym długotrwale bezrobotni)
  • nieaktywni zawodowo z powodów wymienionych w art. 7 Ustawy o pomocy społ.: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej/ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa/wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 
Główne działania:

W projekcie zrealizowane zostaną 2 edycje po 10 m-cy, w każdej edycji weźmie udział 35 b.o. W obu edycjach zajęcia odbywać się będą 5 dni w tygodniu po 8h przez 10 m-cy. W każdej edycji beneficjanci zostaną podzieleni na 5 grup o różnych profilach zawodowych (2 gr. porządkowe, 1 gr. budowlano-porządkowa, 1 gr. gastronomiczno-hotelarska, 1 gr. opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych). 

Dwoma głównymi działaniami w projekcie jest reintegracja społeczna i zawodowa.

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

drukuj  
Nasi partnerzy: