Opis projektu

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS

Tytuł projektu:

Wracamy – program aktywizacji zawodowej kobiet wychowujących dzieci

Program Operacyjny:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki,

Priorytet VI "Rynek pracy otwarty na wszystkich",

Działanie 6.1. "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie",

Poddziałanie 6.1.1. "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy"

Wartość projektu:

577 185,77 zł

Źródło finansowania:

Europejski Fundusz Społeczny

Wielkość dofinansowania:

100%

Realizator:

Centrum Integracji Społecznej CISTOR - gospodarstwo pomocnicze Urzędu Miasta Torunia

Cel:

Zwiększenie szansy na rynku pracy kobiet chcących podjąć zatrudnienie po przerwie na macierzyństwo

Grupa docelowa:

30 kobiet, mieszkanek Torunia, powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie na macierzyństwo

Główne działania:

Projekt zakłada zrealizowanie dwóch, trwających po 8 miesięcy edycji, w każdej z nich weźmie udział 15 kobiet.

 

Pierwsze dwa miesiące to udział w warsztatach kompetencji kluczowych, na które składają się:

 • trening interpersonalny,
 • indywidualne doradztwo zawodowe,
 • wizaż,
 • warsztaty świadomości kulturalnej i obywatelskiej,
 • klub pracy,
 • warsztaty przedsiębiorczości,
 • kurs komputerowy.

Zaplanowano dodatkowo również wsparcie w postaci specjalistycznego poradnictwa prawnego i psychologicznego.

Kolejnych sześć miesięcy to staże zawodowe, na które uczestniczki skierowane zostaną zgodnie z indywidualnymi preferencjami i przeprowadzoną diagnozą zawodową. Dodatkowo w projekcie zaplanowano sfinansowanie kursów zawodowych, które podniosą kompetencje beneficjentek.

Podczas pobytu w Centrum uczestnicy mają zagwarantowane: badania lekarskie, szkolenie bhp i ubezpieczenie, bilety komunikacji miejskiej posiłek (w czasie warsztatów kompetencji kluczowych) oraz stypendium (w czasie odbywania stażu zawodowego) w wysokości 140% zasiłku dla bezrobotnych. Jest również możliwość refundacji kosztów opieki nad osobą zależną.

Czas realizacji:

od 1 lutego 2009 r. do 28 lutego 2010 r.

Planowane rezultaty projektu:

 • podjęcie uczestnictwa w projekcie przez 30 osób,
 • ukończenie projektu przez min. 21 osób,
 • podjęcie zatrudnienia przez min. 15 osób,
 • wzrost kwalifikacji i kompetencji zawodowych beneficjentów ostatecznych,
 • wzrost kompetencji kluczowych beneficjentów ostatecznych,
 • poprawa szans beneficjentów ostatecznych na rynku pracy.
drukuj  
Nasi partnerzy: