Akty prawne

Lp.

Nazwa aktu prawnego

1.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych

2.

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

3.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym

4.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

5.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

6.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

7.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy

8.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy

9.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy

10.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

11.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń dołączanych do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do KRS

12.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

13.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu

14.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 
drukuj  
Nasi partnerzy: