Informacje dla PES

Informujemy, że z końcem maja 2013r. zakończyliśmy nabór wniosków o pożyczkę w ramach projektu.

 

W obecnej fazie testowania projektu pożyczkę mogą uzyskać PES posiadające siedzibę i prowadzące swoją działalność na terenie województwa kujawsko - pomorskiego, prowadzące działalnośc gospodarczą, odpłatną lub statutową nieodpłatną.  

Może ona zostać udzielona na cele obrotowe, obrotowo-inwestycyjne albo inwestycyjne, bezpośrednio związane z podejmowaniem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej lub działalności statutowej Wnioskodawcy, w szczególności na:

 • nabycie środków trwałych,
 • budowę, przebudowę, adaptację lub modernizację środków trwałych,
 • zakup wyposażenia,
 • zakupy materiałów i surowców niezbędnych dla realizacji założonego przedsięwzięcia,
 • zakup oprogramowania,
 • pokrycie kosztów innych wydatków bezpośrednio związanych z prawidłową instalacją i uruchomieniem sprzętu,
 • prefinansowanie przedsięwzięć mających przyznane środki w ramach projektów krajowych, unijnych i innych (dotyczy FP, którego kapitał nie pochodzi z funduszy europejskich),
 • pokrycie kosztów bieżącej działalności PES. 

Aby wnioskować o pożyczkę należy złożyć w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego (ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń):

 1. Wniosek o pożyczkę
 2. Informację na temat realizowanego przedsięwzięcia,
 3. Osobisty kwestionariusz poręczyciela – jeśli zabezpieczenie stanowi poręczenie osoby fizycznej
 4. Odpis  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  lub  inny  dokument  określający  status  prawny  PES 
 5. Kopię potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP,
 6. Kopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON,
 7. Kopię dokumentu tożsamości osób reprezentujących wnioskodawcę,
 8. Aktualne  zaświadczenia  z  właściwego  organu  podatkowego  i  właściwego  oddziału  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z należnościami z tytułu podatków  oraz należności wobec ZUS,
 9. Poświadczenia  oceny  sytuacji  finansowej  wnioskodawcy  (bilans  za  ostatnie  dwa  lata poprzedzające rok składania wniosku wraz z deklaracją CIT; jeżeli działa krócej - to za okres działalności),
 10. Inne dokumenty określające sytuację gospodarczą i finansową: opinię z banku prowadzącego rachunek bieżący wnioskodawcy, zaświadczenie z banku lub instytucji finansującej o wysokości zadłużenia i terminowości spłat oraz sposobu zabezpieczenia zadłużenia – dotyczy podmiotów, które mają zadłużenie z tytułu pożyczki lub kredytu, 
 11. Upoważnienie  do  sprawdzenia  w  InfoMonitorze  dla  przedsiębiorcy  i  konsumenta  (dla Wnioskodawcy i ewentualnie dla Poręczyciela).

Szczegółowe informacje oraz pomoc przy wypełnianiu dokumentów uzyskają Państwo
w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym
bezpośrednio kontaktując się z Panią Aleksandrą Kwiatkowską.

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
ul. Stokrotkowa 22, pokój 17.
87-100 Toruń
Tel: 56-654-92-79
e-mail: fpes@cistorsps.pl

UWAGA - dokumenty zostały zaktualizowane z dniem 12.02.2013 r. - zmienione zostały Wniosek o pożyczkę oraz Informacja na temat planowanego przedsięwzięcia.

pdfRegulamin Funduszu Pożyczkowego Ekonomii Społecznej
pdfWniosek o udzielenie pożyczki
docWniosek o udzielenie pożyczki
pdfInformacja na temat realizowanego przedsięwziecia
docInformacja na temat realizowanego przedsięwziecia
docikona Upoważnienie Infomonitor - przedsiębiorca [118 kB]
docUpoważnienie Infomonitor - konsument [120 kB]
docOsobisty kwestionariusz poręczyciela-oświadczenie majątkowe [119 kB]
drukuj  
Nasi partnerzy: