2013-03-14

Dobiega końca I edycja projektu "Przystanek Stokrotkowa 22"

Od czerwca 2012 r. 35 uczestników projektu „Przystanek Stokrotkowa 22” zdobywa kwalifikacje w jednej z czterech grup zawodowych: gastronomiczno-hotelarskiej, opiekunów osób zależnych, porządkowej oraz budowlano-porządkowej. Podczas trwania naszego projektu przygotowujemy osoby bezrobotne do wejścia na rynek pracy kompleksowo, tzn. oprócz szkoleń zawodowych – teoretycznych, zakończonych egzaminem i otrzymaniem certyfikatu, oferujemy jednocześnie możliwość nauczenia się w praktyce wykonywania danego zawodu, i tak np. grupa opiekunów osób zależnych w trakcie trwania projektu naprawdę opiekuje się osobami starszymi, a grupa budowlano – porządkowa wykonuje prace remontowo – budowlane. Ponadto wszyscy uczestnicy projektu uczestniczą w cyklu szkoleń podnoszących ich kompetencje i kwalifikacje na rynku pracy, tj. trening interpersonalny, doradztwo zawodowe, trening gospodarowania własnymi środkami, szkolenie z zakresu obsługi komputera, itp.

Głównym celem projektu jest to, by po jego ukończeniu uczestnicy znaleźli stałą i legalną pracę, dlatego zapraszamy wszystkich pracodawców zainteresowanych pozyskaniem dobrych i sprawdzonych pracowników do nawiązania współpracy z nami.

Uroczyste zakończenie odbędzie się 29 marca 2013r. o godzinie 10:00 w siedzibie CISTOR® SPS.

Rekrutacja do II Edycji projektu rozpocznie się w kwietniu 2013r.


Projekt realizowany jest przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne wraz z partnerem Powiatowym Urzędem Pracy  dla Miasta Torunia w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i współfinansowany jest z Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

drukuj  
Nasi partnerzy: