Archiwum

Projekt „Nowa droga”

Poszukujemy do projektu 25 osób, które znalazły się w trudnej sytuacji  materialno-bytowej i nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych oraz czujących się wykluczonymi bądź ograniczonymi w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym, a w szczególności:

 1. Bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
 2. Uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 3. Uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
 4. Chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 5. Długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 6. Zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem,
 7. Uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 8. Osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

oraz inne osoby, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy i posiadają ograniczone możliwości funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym (np. osoby 50+, rodzice samotnie wychowujący dzieci itp.

Jednym z warunków jest aby osoby nie pozostawały w stosunku pracy oraz nie posiadały prawa do niżej wymienionych świadczeń:

 • zasiłek dla bezrobotnych,
 • zasiłek przedemerytalny,
 • świadczenie przedemerytalne,
 • renta strukturalna,
 • renta z tytułu niezdolności do pracy,
 • emerytura,
 • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Szkolenia wraz z praktyką realizowane będą w trzech profilach zawodowych:

 • administracyjno-marketingowy,
 • hotelarsko-gastronomiczny,
 • porządkowym.

Podczas pobytu w Centrum uczestnicy mają zapewnione:

 • specjalistyczne szkolenia i praktykę zawodową,
 • comiesięczne świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych,
 • ubezpieczenie z tytułu wypadków,
 • ubezpieczenie emerytalno-rentowe – czas uczestnictwa w Centrum liczony jest do stażu pracy,
 • badania lekarskie,
 • środki ochrony osobistej oraz odzież roboczą,
 • jeden posiłek w ciągu dnia,
 • bilet miesięczny,
 • fachową pomoc ze strony psychologa, doradcy zawodowego oraz pracownika socjalnego,
 • pomoc w poszukiwaniu pracy po zakończeniu uczestnictwa.


Rekrutacja trwa od sierpnia 2012r. więc przyjdź lub zadzwoń do nas.
Dowiedz się szczegółów!


CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne
ul. Stokrotkowa 22 
87-100 Toruń
Tel. 56 654 92 79
cistor@cistorsps.pl

Osoby do kontaktu:

Michał Siromski - m.siromski@cistorsps.pl
Joanna Jabłońska - j.jablonska@cistorsps.pl

drukuj  
Nasi partnerzy: