2014-01-21

Zapraszamy na szkolenie

Czy wiesz że…

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w założeniach do zmian w systemie pomocy społecznej przedstawia możliwość powierzenia pracy socjalnej organizacjom pozarządowym??

Zapraszamy na szkolenie nt. 

ZMIAN W SYSTEMIE POMOCY SPOŁECZNEJ I RYNKU PRACY

W programie:
♦  Nakreślenie kierunków zmian w systemie pomocy społecznej i rynku pracy.
♦  Możliwości współpracy i realizacji zadań pomocy społecznej przez PES.
Otwarta dyskusja i możliwość zadawania pytań ekspertom.

Prelegenci:

♦  Pani Kazimiera Janiszewska  - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu
♦  Pan Adam Horbulewicz – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia


ZAPRASZAMY PRZEDSTAWICIELI
TORUŃSKICH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ*
NA BEZPŁATNE SZKOLENIE:
„ZMIANY W SYSTEMIE POMOCY SPOŁECZNEJ I RYNKU PRACY”
Termin: 03.02.2014r., godz. 12:00 – 15:00
Miejsce szkolenia: CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne,
ul: Stokrotkowa 22,  87-100 Toruń


Szkolenie jest jednym z działań „Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z podmiotami ekonomii społecznej na lata 2013-2014”. Oprócz przedstawicieli toruńskich PES, w szkoleniu wezmą udział pracownicy Urzędu Miasta Torunia. Realizacja wspólnych szkoleń umożliwia rozwijanie partnerskich postaw, jest szansą na lepsze poznanie wzajemnych oczekiwań, potrzeb, mocnych stron i ograniczeń toruńskich organizacji oraz Urzędu Miasta.
 

Już teraz pobierz formularz zgłoszeniowy  i do 30 stycznia 2014r. godz. 13:00
wyślij pocztą elektroniczną na adres: m.ignaszczak@cistorsps.pl
 

Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego o udziale w szkoleniu zadecyduje kolejność zgłoszeń. Na szkolenie można zgłaszać maksymalnie jedną osobę z danej organizacji. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. 


Projekt pn. „Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS, realizowany jest przez CISTOR® Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne wraz z Gminą Miasta Toruń.

*Podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność gospodarczą, odpłatną działalność pożytku publicznego lub chcące się ekonomizować, mające formę - zgodnie z definicją zawartą w SZOP POKL: spółdzielni pracy, spółdzielni  inwalidów i niewidomych, organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji), podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz.U. z dnia 29 maja 2003 r. z późn. zm.), centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów  aktywności zawodowej, warsztatów  terapii zajęciowej.

docFormularz zgłoszeniowy
pdfFormularz zgłoszeniowy
drukuj  
Nasi partnerzy: