Aktualny statut CISTOR SPS

 

STATUT

CISTOR STOWARZYSZENIA  PARTNERSTWO  SPOŁECZNE

 

 

Rozdział I

 

Postanowienia  ogólne      

 

 

§ 1

 

1.       CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne ( zwane dalej Stowarzyszeniem)  działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Nazwa skrócona Stowarzyszenia to CISTOR SPS.

2.       Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

3.       Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią z nazwą stowarzyszenia.

 

 

§ 2

 

1.       Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Toruń.

2.       Terenem działalności stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej z zachowaniem praw państw obcych Stowarzyszenie może działać również za granicą oraz współpracować z innymi organizacjami o podobnych celach statutowych.

 

§ 3

 

1.         Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków.

2.         Do realizacji swoich zadań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

 

 

 

Rozdział  II

 

Cele i zadania stowarzyszenia

 

 

§ 4

 

Celem stowarzyszenia jest niesienie różnorodnych form pomocy osobom potrzebującym, bądź wspieranie takich działań w zakresie socjalnym, społecznym, kulturalnym, edukacyjnym, zawodowym.  Aktywizowanie i wszechstronny rozwój społeczeństwa.

 

§ 5

 

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez współpracę z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi a w szczególności poprzez:

 

 

1.       Działalność charytatywną,

2.       Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

3.       Działalność na rzecz mniejszości narodowych,

4.       Ochronę i promocję zdrowia, propagowanie zdrowego stylu życia, profilaktyka, pomoc w różnych formach osobom uzależnionym i współuzależnionym,

5.       Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wszechstronna pomoc dla osób niepełnosprawnych,

6.       Upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

7.       Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia,

8.       Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

9.       Naukę, edukację, oświatę i wychowanie,

10.    Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,

11.    Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

12.    Działania proekologiczne i związane z ochroną środowiska.

13.    Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,

14.    Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

15.    Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

16.    Promocję i organizację wolontariatu,

17.    Działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

18.    Aktywizowanie społeczeństwa, uczenie samopomocy, usamodzielnianie osób wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin,

19.    Redagowanie, opiniowanie, promowanie rozwiązań dotyczących wypracowywania standardów w instytucjach: pomocy społecznej, rynku pracy, szeroko rozumianej ekonomii społecznej, monitorowanie i ewaluację w/w działań,

20.    Promowanie dobrych praktyk z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej,

21.    Świadczenie pomocy w zakresie materialnym i niematerialnym, poradnictwa psychologicznego, zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy,

22.    Prowadzenie  poradnictwa prawnego w szczególności poradnictwo w zakresie przestrzegania praw obywatelskich i praw człowieka oraz przeciwdziałanie dyskryminacji,

23.    Organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów w szczególności dla osób pracujących,  wykluczonych lub podlegających wykluczeniu.

24.    Współpracowanie i współdziałanie z organami państwowymi, rządowymi i samorządowymi, organizacjami oraz innymi podmiotami i instytucjami,

25.    Współpracowanie z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi w celu realizacji zadań statutowych,

26.    Diagnozowanie, analizowanie potrzeb w zakresie w/w działalności Stowarzyszenia,

27.    Prowadzenie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

28.    Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej,

29.    Prowadzenia Centrum Integracji Społecznej,

30.    Wspieranie inicjatyw  kulturalnych, edukacyjnych, oświatowych  oraz prospołecznych,

31.    Upowszechnianie edukacji, oświaty,  wychowania i zdrowia,

32.    Wspieranie i popularyzowanie kultury polskiej i wiedzy o niej w kraju i za granicą,

33.    Wspieranie i upowszechnianie dorobku twórców kultury w kraju i za granicą,

34.    Działanie na rzecz wypromowania wizerunku Torunia,

35.    Aktywizacja społeczeństwa poprzez kulturę, oświatę w szczególności osób pracujących, zagrożonych wykluczeniem bądź wykluczonych społecznie oraz ich rodzin;

36.    Wspieranie osób potrzebujących w zakresie socjalnym , społecznym, oświatowym, kulturalnym, edukacyjnym, zdrowotnym,

37.    Profilaktyka, w tym profilaktyka uzależnień , promocja i ochrona zdrowia.

38.    Pomoc społeczna i praca na rzecz osób de faworyzowanych.

 

 

§ 6

 

1.         Stowarzyszenie może prowadzić na terenie kraju działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

2.         Przedmiotem działalności  gospodarczej jest działalność usługowa zgodna ze zgłoszeniem REGON.

3.        Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

Rozdział  III

 

Członkostwo   -  Prawa i obowiązki

 

 

§ 7

 

1.       Członkiem stowarzyszenia może być  pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która przyjmuje do realizacji i popiera jego cele i zadania, została zaakceptowana przez  członków Zarządu, wpisana do rejestru członków i opłaciła składkę członkowską.

2.       Uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet podejmuje Zarząd w terminie do 2 miesięcy od złożenia deklaracji. Uchwała odmawiająca przyjęcie w poczet członków stowarzyszenia musi zawierać uzasadnienie i adnotację o możliwości odwołania do Komisji Rewizyjnej.

3.       Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od doręczenia uchwały Zarządu. Odwołanie musi być rozpatrzone w okresie  do dwóch miesięcy od dnia jego złożenia.

4.       Członkiem stowarzyszenia mogą być obywatele polscy oraz cudzoziemcy, rezydenci i nierezydenci.

5.       Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

1)       rzeczywistych – pełnoletnie osoby fizyczne,

2)       wspierających – osoby prawne,

3)       honorowych.

6.Członek rzeczywisty ma prawo:

1)       biernego i czynnego wyboru władz Stowarzyszenia,

2)       zgłaszania  postulatów i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia.

7.       Członek wspierający ma prawo:

1)       korzystania  z rekomendacji i opinii Stowarzyszenia,

2)       zgłaszania wniosków do władz Stowarzyszenia,

3)       brania udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym.

8.       Członek wspierający jest zobowiązany realizować zadeklarowane świadczenia i opłacać składkę minimalną.

9.       Osobom fizycznym i prawnym wybitnie zasłużonym dla Stowarzyszenia Zarząd może nadać godność „Honorowego Członka Stowarzyszenia Partnerstwo Społeczne.

10.    Członek Honorowy ma prawo brania  udziału  w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym.

11.    Tryb nadawania godności „Honorowego Członka Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne” określa Zarząd.

 

 

§ 8

 

1.       Członkowie przestrzegają postanowień statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz uchwał Zarządu.

2.       Członkowie regularnie opłacają składki członkowskie oraz pozyskują środki na cele statutowe lub uczestniczą w realizacji zadań.

 

§ 9

 

1.       Członkostwo ustaje w razie:

1)       Dobrowolnej rezygnacji.

2)       Skreślenia z listy członków z powodu nie wywiązywania się z celów statutowych.

3)       Działalności niezgodnej ze statutem lub działania na niekorzyść stowarzyszenia.

4)       Nie opłacenia co najmniej jednej rocznej składki członkowskiej.

2.       O utracie członkostwa z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. 2-4 decyduje Zarząd, członkowi przysługuje odwołanie od decyzji Zarządu do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od doręczenia uchwały Zarządu. Odwołanie musi być rozpatrzone w okresie  do dwóch miesięcy od dnia jego złożenia.

 

 

IV Rozdział

 

Władze  stowarzyszenia

 

§ 10

 

Władzami stowarzyszenia są:

1.       Walne Zebranie Członków.

2.       Zarząd.

3.       Komisja Rewizyjna.

 

§ 11

 

 

Kadencja wszystkich władz trwa trzy lata.

 

§ 12

 

 

1.       Zarząd i Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zebranie Członków.

2.       Wybory są jawne, chyba , że Walne Zebranie Członków uchwali głosowanie tajne.

3.       W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu określonych w § 15  w czasie trwania kadencji,  pozostali członkowie Zarządu mogą uzupełnić jego skład poprzez kooptację z członków stowarzyszenia. W skład Zarządu nie można dokooptować więcej niż jednej osoby. Osoby, które zostały członkami Zarządu w trybie kooptacji muszą zostać zatwierdzone na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. W przypadku braku takiej zgody Walne Zebranie dokonuje wyboru nowych członków Zarządu w miejsce osoby dokooptowanej.   

4.       W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej określonych w § 17 przed upływem kadencji pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej mogą dokooptować w jej skład tylko jedną osobę z członków stowarzyszenia. Dokonana kooptacja wymaga zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków. W przypadku braku takiej zgody Walne Zebranie dokonuje wyboru nowego członka Komisji Rewizyjnej w miejsce osoby dokooptowanej.   

 

 

§ 13

 

 

1.       Walne Zebranie Członków może mieć formę zwyczajnego bądź nadzwyczajnego.

2.       Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków raz w roku.

3.       Nadzwyczajne Zebranie Członków jest zwoływane na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 2/3 członków  Stowarzyszenia przez Zarząd i   obraduje tylko nad sprawami dla których zostało zwołane.

4.       Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno się odbyć w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku do Zarządu.

5.       Powiadomienie o Walnym Zebraniu Członków  musi być wystosowane w formie pisemnej na 14 dni przed planowanym posiedzeniem  ( dopuszcza się przesłanie powiadomienia  za pośrednictwem poczty elektronicznej).

6.       W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział tylko członkowie stowarzyszenia, zaproszeni przez władze stowarzyszenia goście oraz osoby lub reprezentanci tych osób, których uprawnienia wynikają z przepisów prawa.

7.       Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów o ile dalsze przepisy statutu nie stanowią inaczej.

 

 

 

§ 14

 

 

Do walnego zebrania członków należy:

1.       Uchwalanie zmian statutu .

2.       Wybieranie członków Zarządu z określeniem funkcji poszczególnych osób, za wyjątkiem składu pierwszego Zarządu powoływanego przez założycieli.

3.       Wybieranie członków Komisji Rewizyjnej .

4.       Ocenianie i nakreślanie kierunków działalności.

5.       Ustalanie wysokości składek członkowskich.

6.       Udzielanie absolutorium  członkom Zarządu.

7.       Przyjmowanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Zarządu.

8.       Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania stowarzyszenia i przeznaczeniu majątku po jego rozwiązaniu.

9.       Rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady walnego zebrania członków  przez władze Stowarzyszenia.

10.    Rozpatrywanie  i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za dany rok.

 

 

§ 14`

 

1.         Do ważności uchwał Walnego Zebrania Członków dotyczących  § 14 pkt 1 niezbędna jest obecność co najmniej         

         połowy członków Stowarzyszenia.
2.      Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały dotyczące  § 14 pkt 1 zwykłą większością głosów.

 

 

 

§ 15

 

1.       Do kompetencji Zarządu należy w szczególności  podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach stowarzyszenia nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia oraz zapewnienie wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków.

2.       Zebrania Zarządu odbywają się co najmniej raz na 2  miesiące.

3.       Zarząd składa się z trzech osób : Prezesa, Sekretarza  i  Skarbnika

4.       Zebrania Zarządu są zwoływane przez Prezesa lub inną osobę z Zarządu upoważnioną przez Prezesa.

5.       Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności  co najmniej dwóch  członków Zarządu. W wypadku równej ilości głosów - za i przeciw uchwale - decyduje głos Prezesa.

6.       Zobowiązania w imieniu stowarzyszenia do swej ważności wymagają spełnienia warunków określonych w § 22.

7.       Członkowie zarządu nie mogą być karani za przestępstwo umyślne. Zobowiązuje się członków zarządu  do złożenia oświadczeń w w/w kwestii.

8.       Zarząd działa na podstawie Regulaminu zatwierdzonego przez Komisję Rewizyjną.

 

 

 

 

 

§ 16

 

Do obowiązków Zarządu należy:

 1. Zarządzanie majątkiem i funduszami.
 2. Zaciąganie zobowiązań w ramach zatwierdzonego budżetu.
 3. Uchwalanie planów działania i preliminarzy budżetowych
 4. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków.
 5. Nabywanie, zbywanie i obciążanie majątku stowarzyszenia.
 6. Opracowywanie harmonogramu działania.
 7. Przyjmowanie członków stowarzyszenia.
 8. Reprezentowanie stowarzyszenie na zewnątrz.
 9. Współpraca z instytucjami i organizacjami, z którymi stowarzyszenie współdziała.
 10. Podejmowanie uchwał dotyczących funkcjonowania stowarzyszenia.
 11. Uchwalanie  regulaminów.
 12. Ustalanie wzorów znaków i pieczęci i zasad ich używania
 13. Powoływanie kapituły, której celem będzie przyznawanie wyróżnień osobom i instytucjom wspierającym stowarzyszenie.
 14. Zawieranie umów, porozumień, udzielanie pełnomocnictw.
 15. Powołanie Klubu Integracji Społecznej, nadanie mu regulaminu, który będzie określał jego strukturę wewnętrzną i zasady działania zgodnie z Ustawą o zatrudnieniu socjalnym ( Dz. U.    z 2003 r. Nr 122, poz. 1143 ze zm.)
 16. Złożenie wniosku o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej, powołanie Centrum, określenie jego struktury wewnętrznej i zasad działania zgodnie z Ustawą o zatrudnieniu socjalnym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143 ze zm.)
 17. Przekładania sprawozdań z działalności  Centrum Integracji Społecznej i  Klubu Integracji Społecznej na Walnym Zebraniu Członków.
 18. Decydowanie o innych sprawach mających znaczenie dla rozwoju działalności Stowarzyszenia, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.
 19. Zarząd może powoływać i prowadzić zakłady, biura i przedstawicielstwa
 20. Organizację i tryb pracy powołanych zakładów, biur i przedstawicielstw określa regulamin zatwierdzony przez Komisję Rewizyjną.

 

 

§ 17

 

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, przewodniczącego, sekretarza oraz członka.

2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która zasiada w Zarządzie Stowarzyszenia lub jest etatowym pracownikiem Stowarzyszenia.

3. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

1)       Badanie sprawozdania finansowego Zarządu.

2)       Badanie realizacji zadań opisanych w sprawozdaniu finansowym.

3)       Badanie realizacji dotacji, zadań zleconych, grantów i innych środków finansowych oraz rzeczowych pozyskiwanych przez stowarzyszenie.

4)       Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

5)       Rozpatrywanie odwołania w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia.

6)       Rozpatrywanie odwołania w sprawie utraty członkowstwa w  stowarzyszeniu.

7)       Zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i ustalanie zasad i warunków wynagradzania Zarządu.

8)       Zatwierdzenie regulaminu określającego organizację i tryb pracy powołanych zakładów, biur i przedstawicielstw powołanych przez Zarząd.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być karani za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. Zobowiązuje się członków Komisji Rewizyjnej  do złożenia oświadczeń w w/w kwestii.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skoligaceni z Członkami Zarządu i nie może być między nimi zależności służbowych.

6. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym i zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy  liczby członków Komisji.

 

 

§ 18

 

Komisja Rewizyjna może ponad to:

1.       Zwoływać nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które obraduje tylko nad sprawami dla których zostało zwołane.

2.       Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno się odbyć w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku do Zarządu przez Komisję Rewizyjną.

 

§ 19

 

 

Komisja  Rewizyjna ma prawo zwołać Zarząd w każdym terminie.

 

 

Rozdział   V

Majątek stowarzyszenia.

 

 

§ 20

 

Na majątek stowarzyszenia składają się wpływy ze:

1.       Składek członkowskich.

2.       Darowizn gotówkowych i rzeczowych.

3.       Spadków i zapisów.

4.       Dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

5.       Dochodów ze wszelkiego rodzaju imprez organizowanych przez stowarzyszenie.

6.       Dotacji, zleceń oraz grantów na realizację zadań.

7.       Innych wpłat prawem nie zakazanych.

8.       Z odpłatnej działalności statutowej.

9.       Z działalności gospodarczej

 

§ 20`

 

Stowarzyszenie nie przyjmuje wpłat gotówkowych w kwocie równej lub przekraczającej 15.000,- euro , również w drodze więcej niż jednej operacji.

 

§ 21

 

1.       Majątkiem zarządza i rozporządza Zarząd.

2.       Majątek może być używany wyłącznie na cele statutowe.

3.       Obowiązuje zakaz przekazywania  lub wykorzystywania majątku organizacji na rzecz członków, pracowników, członków organów organizacji oraz osób im bliskich na innych zasadach niż w stosunku do osób nie związanych z organizacją.

4.       Obowiązuje zakaz udzielania pożyczek członkom, członkom organów organizacji, pracownikom lub ich rodzinom.

 

 

§ 22

 

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie.

 

Rozdział   VI

Postanowienia końcowe

 

 

§ 23

 

1.       O rozwiązaniu stowarzyszenia decyduje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności nie mniejszej niż 50% członków wpisanych do rejestru członków stowarzyszenia.

2.       Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w przypadku podjęcia decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia podejmuje uchwałę w sprawie majątku stowarzyszenia.

3.       W przypadku rozwiązania stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami stowarzyszenia są członkowie Zarządu.

 

 

§ 24

 

 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

 

drukuj  
Nasi partnerzy: