Zaproszenie do udziału w projekcie


Szukasz pracy? Zapraszamy do udziału w projekcie!

 

Już od marca ruszamy z nowym projektem: “Aktywna Stokrotka VI - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej”
 
Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację programu zatrudnienia socjalnego składającego się z:
 
1. Reintegracji społecznej:
 • grupowe zajęcia z zakresu treningu interpersonalnego, doradztwo zawodowe, gospodarowania budżetem domowym, profilaktyka uzależnień, warsztaty prawne, warsztaty komputerowe, zajęcia integracyjo-socjalizujące
 • indywidualne poradnictwo specjalistyczne zgodnie z diagnozą społeczno-zawodową (psycholog, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień, prawnik, doradca zawodowy, pracownik socjalny)
 • praca środowiskowa z uczestnikami i ich otoczeniem
2. Reintegracji zawodowej:
 • teoretyczna i praktyczna nauka zawodu
 • nawiązywanie współpracy z pracodawcami, wyszukiwanie ofert pracy, praktyk zawodowych
 • warsztaty przedsiębiorczości z elementami ekonomii społecznej
 
W ramach projektu:
 • świadczenie integracyjne - 120% zasiłku dla bezrobotnych
 • bilet msc MZK oraz PKS dla osób dojeżdżających z powiatu toruńskiego
 • paczki żywnościowe
 • badania lekarskie
 • szkolenie BHP
 • ubezpieczenie emerytalno-rentowne
 • ubezpieczenie z tytułu wypadków
 • odzież robocza
Projekt skierowany jest do niezatrudnionych mieszkańców miasta Torunia oraz powiatu toruńskiego. Realizowany będzie w partnerstwie CISTOR SPS oraz MOPR w Toruniu. W nieformalnym partnerstwie projekt wspierać będzie również PUP dla miasta Torunia oraz OPS z terenów realizacji.
 
Rekrutacja luty – marzec 2022

Kandydatów prosimy kierować do siedziby CISTOR SPS
ul. Stokrotkowa 22
87-100 Toruń
pon.-pt. 08:00-15:00, pokój nr. 17
rekrutację prowadzi Daria Filarska
drukuj  
Nasi partnerzy: