2018-11-06

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY PN. „ZMIENIAMY ZASADY I WYTYCZNE DOSTĘPNOŚCI FUNDUSZY UE”.

Do udziału w warsztatach zapraszamy szczególnie reprezentantów organizacji, które realizują projekty finansowane ze środków unijnych, zwłaszcza Europejskiego Funduszu Społecznego (RPO lub PO WER).

Na warsztatach, w oparciu o doświadczenia uczestników, szukać będziemy rozwiązań na wprowadzenie uproszczeń w funduszach, zwiększenie ich dostępności dla NGO i ułatwienia w rozliczeniach. Przedyskutujemy i wypracujemy propozycje zmian do umowy wdrożeniowej funduszy, wytycznych o kwalifikowalności wydatków i zasad realizacji programów operacyjnych.

Punktem wyjścia do tych ustaleń będą własne propozycje uczestników oraz propozycje zebrane od organizacji z regionu w trakcie ankietyzacji przeprowadzonej na przełomie września i października br.

Po warsztatach, uczestnicy wspólnie z koordynatorem grupy (tzw. mentorem) doprecyzują i przekażą ostateczne ustalenia do instytucji odpowiedzialnych za dostępność funduszy – Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Warsztaty odbędą się 26-27.11.2018  w Toruniu, w siedzibie naszego stowarzyszenia, ul. Stokrotkowa  22, 87-100 Toruń w godz. 9.00-16.00.

Zapewniamy:

  • lunch i bufet kawowy,
  • zwrot kosztów dojazdu,
  • materiały warsztatowe,
  • certyfikat ukończenia warsztatów.

Zgłoszenia przyjmujemy do 21.11.2018r. na załączonym formularzu: mailowo - cistors@cistorsps.pl lub  faksem – 56 654 92 79 lub osobiście: 87-100 Toruń ul. Stokrotkowa 22.

Informacje dodatkowe pod nr telefonu: 56 654 92 79; 512 329 085:  Joanna Danicka, Izabela Kowalska.

docxZal._1_Formularz_zgloszeniowy.docx
docxRegulamin_OSP.docx
drukuj  
Nasi partnerzy: