Stokrotka Przyszłość 

Projekt „Stokrotka Przyszłość - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej " skierowany był dla 32 mieszkańców gminy Toruń, gmin powiatu toruńskiego

i aleksandrowskiego oraz członków ich rodzin. Projekt objął wsparciem osoby nieaktywne zawodowo lub bezrobotne, zagrożone lub dotknięte wykluczeniem społecznym z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Projekt został zrealizowany przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu oraz Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia.

Na realizację Projektu pozyskano dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.2 „Włączenie społeczne”, Poddziałanie 9.2.1 „Aktywne włączenie społeczne”.

Koszt całkowity: 1 491 823,74 zł (w tym dla PUP dla Miasta Torunia 12 500 zł i MOPR 9 600 zł)

Kwota dofinansowania: 1 268 049,98 zł (w tym dla PUP dla Miasta Torunia 12 500 zł i MOPR 9 600 zł)

Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Projekt został zrealizowany w okresie III 2019 – IV 2021, uczestnicy zostali podzieleni na dwie częściowo nachodzące na siebie edycje (I edycja 37 osób, II edycja 28 osób).
Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym zajęcia w CIS odbywały się 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie.

Działania w Projekcie adresowane były do wszystkich uczestników i miały na celu podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych oraz poprawę funkcjonowania.  

W ramach reintegracji społecznej przeprowadzono:

 • trening interpersonalny
 • trening gospodarowania budżetem domowym
 • warsztaty komputerowe
 • zajęcia aktywizacyjne
 • profilaktykę uzależnień
 • warsztaty prawne
 • szkołę rodzica
 • zajęcia integracyjno-socjalizujące  
 • poradnictwo indywidualne: psychologiczne, pedagogiczne, prawne i terapeutyczne  

W ramach reintegracji zawodowej:

 • usługi wspierające aktywizację zawodową
 • teoretyczną i praktyczną naukę umiejętności zawodowych
 • praktyczną naukę umiejętności zawodowych u pracodawców
 • warsztaty rynku pracy
 • warsztaty przedsiębiorczości z elementami ekonomii społecznej

Uczestnicy podczas trwania projektu otrzymali:

 • świadczenie integracyjne - 100% zasiłku dla bezrobotnych oraz premię integracyjną
 • bilet miesięczny MZK i PKS
 • odzież roboczą
 • jeden posiłek w ciągu dnia lub paczki żywnościowe
 • ubezpieczenie NNW
 • szkolenie BHP

Osiągnięte rezultaty:

 • 32 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zostały objęte wsparciem w projekcie,
 • 8 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym podjęło pracę po opuszczeniu programu,
 • 9 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyskało kwalifikacje lub nabyło kompetencje po opuszczeniu programu,
 • 32 osoby zostały objęte usługą reintegracji społecznej i zawodowej w CIS,
 • 12 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zostało objętych wsparciem w programie.


Projekt zakończony pod względem rzeczowym.

drukuj  
Nasi partnerzy: