Szczegółowy opis projektu

Opis projektu:
Projekt realizowany jest przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W pisuje się w Oś Priorytetową 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 - Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 - Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

Okres realizacji projektu:
od 15.03.2019r. do 14.03.2021r.

Wartość projektu:
1 491 823,74 zł

Źródło finansowania:
Europejski Fundusz Społeczny

Kwota dofinansowania:
1 268 049,98 zł

Cel:
Podniesienie w okresie kwiecień 2019 - marzec 2021 aktywności społecznej i zawodowej 32 niezatrudnionych mieszkańców gminy Toruń, powiatu toruńskiego i powiatu aleksandrowskiego, zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem.

Grupa docelowa:
32 osób zagrożonych bądź dotkniętych społecznym wykluczeniem, mieszkańców gminy Toruń oraz powiatu toruńskiego i powiatu aleksandrowskiego.

Główne działania:
- reintegracja społeczna – zajęcia grupowe z zakresu treningu interpersonalnego, gospodarowania budżetem domowym, profilaktyki uzależnień, elementów szkoły rodzica, prawne, indywidualne poradnictwo (psychologiczne, prawne, zawodowe terapeutyczne) oraz zajęcia integracyjno-socjalizujące,
- reintegracja zawodowa (nabywanie umiejętności zawodowych pod opieką instruktora zawodu, praktyki zawodowe w CIS i u pracodawców, warsztaty rynku pracy, przedsiębiorczość z elementami ekonomii społecznej).

Uczestnicy projektu mają zapewnione:

  • świadczenie integracyjne (w pierwszym miesiącu – 50% zasiłku dla bezrobotnych, w kolejnych – 100% zasiłku dla bezrobotnych, tj. 847,80 zł brutto),
  • premie integracyjne,
  • bilet miesięczny sieciowy,
  • jeden posiłek w ciągu dnia lub paczkę żywnościową,
  • ubezpieczenie NW,
  • badania lekarskie,
  • odzież roboczą,
  • środki czystości,
  • w razie konieczności - zwrot kosztów opieki nad dzieckiem.

 

drukuj  
Nasi partnerzy: