2021-03-23

Projekt „Aktywna Stokrotka IV”

Projekt „Aktywna Stokrotka IV” 

Okres realizacji projektu 01.03.2020r. - 28.02.2021r.

 

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne zakończył  projekt, pt. „Aktywna Stokrotka IV - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej” dla mieszkańców Torunia oraz powiatu toruńskiego. Projekt był realizowany w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu oraz Toruńskim Urzędem Pracy.

W ramach Osi Priorytetowej 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działania 9.2 „Włączenie społeczne” oraz Poddziałania 9.2.1 „Aktywne włączenie społeczne”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 394 186,13 zł

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Wielkość dofinansowania: 335 058,13 zł

 

Cel: Podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 10 uczestników zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację programu zatrudnienia socjalnego składającego się z reintegracji zawodowej oraz reintegracji zawodowej.

Grupa docelowa: 10 osób zagrożonych bądź dotkniętych społecznym wykluczeniem (7 kobiet, 3 mężczyzn) mieszkańców gminy Toruń, powiatu toruńskiego oraz powiatu aleksandrowskiego. Będą to osoby nieaktywne zawodowo lub bezrobotne w wieku 18-65 lat.

NAJWAŻNIEJSZE REZULTATY

 • 14 -liczba osób objętych usługą reintegracji społecznej i zawodowej w CIS, tj. 140%
 • 5 -liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych
 • wsparciem w programie, tj. 100%
 • 7 -liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu, tj. 233,33%
 • 11 -liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu, tj. 275%
 • Wskaźnik efektywności społecznej – 100%
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – 63,63%

Uczestnicy projektu otrzymali:

 • świadczenie integracyjne (w pierwszym miesiącu – 50% zasiłku dla bezrobotnych, w kolejnych – 100% zasiłku dla bezrobotnych,)
 • premie integracyjne - maksymalnie do 50% świadczenia integracyjnego,
 • bilet miesięczny,
 • jeden posiłek w ciągu dnia lub paczkę żywnościową,
 • ubezpieczenie NNW,
 • badania lekarskie,
 • odzież roboczą,
 • środki czystości,
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem.

W ramach zajęć reintegracji uczestnicy odbyły się:

 • praktyki zawodowe,
 • szkolenia kompetencyjne,
 • zajęcia z psychologiem,
 • nauka aktywnego poszukiwania pracy oraz pomoc w poszukiwaniu pracy,
 • indywidualne poradnictwo prawne, psychologiczne, socjalne, zawodowe, psychoterapia, terapia uzależnień,
 • kurs komputerowy,
 • warsztaty przedsiębiorczości
 • szkolenie bhp.

drukuj  
Nasi partnerzy: