KIS

INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU „TWORZENIE I ROZWIJANIE STANDARDÓW USŁUG POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ”

 

Nazwa projektu: Pilotażowe wdrożenie „Nowa Droga”.
Komponent wdrażania modelu: Zadanie 11. Standard KIS ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy.
Termin realizacji: listopad 2012 r. – październik 2013 r.

 

Etapy realizacji projektu w ramach zadania 11:

Do KIS zostało skierowanych 15 podopiecznych MOPR w Toruniu z Rejonu Pracy Socjalnej Fałata. Beneficjenci, to osoby bezrobotne, mające trudności w funkcjonowaniu społecznym, mają problemy adaptacyjne i deficyt w zakresie podstawowych kompetencji osobistych, społecznych i ogólno pracowniczych. Projekt zakłada realizację zadań w dwóch etapach:
 

I. ETAP – przygotowanie do roli osoby pracującej. Czas trwania listopad 2012 r. – kwiecień 2013 r. W etapie tym weźmie udział 15 uczestników, dla których obligatoryjnie przewidziane są następujące przedsięwzięcia:

a.) Zajęcia społeczne, które będą odbywały się jeden raz w tygodniu po 4 godziny, w tym:

  • warsztaty motywacyjno-integracyjne /8 godz./,
  • trening pracy /38 godz./,
  • poradnictwo zawodowe /30 godz., po 2 godz. na osobę/,
  • trening umiejętności społecznych / 28 godz./

b.) Wolontariat, który rozpocznie się w grudniu 2012 r. i będzie trwał do końca kwietnia 2013 r. Beneficjenci będą odbywali wolontariat w różnych placówkach, w zależności od przeprowadzonej przez doradcę zawodowego diagnozy zawodowej, która uwzględni zdolności psychofizyczne, zdrowotne, poziom wykształcenia oraz umiejętności uczestnika.

Na tym etapie 5 beneficjentów zakończy realizację projektu. Do kolejnego etapu zostanie wytypowanych 10 osób.

II. ETAP – okres przygotowania do roli zawodowej.  Na tym etapie przewidziane są następujące działania:

a.) przygotowanie zawodowe realizowane przez 3 miesiące dla 5 osób
(maj-lipiec 2013 r.)

b.) prace społecznie użyteczne realizowane przez 6 miesięcy dla 5 osób 
(maj – październik 2013 r.).

Obecnie realizacja działań znajduje się na etapie I. Do kies zostało skierowanych 15 beneficjentów. W dniu 12.11.2012 r. w siedzibie CISTOR SPS odbyło się spotkanie organizacyjne, na którym byli obecni uczestnicy oraz pracownicy socjalni z MOPR odpowiedzialni za realizację działań w ramach projektu. Po spotkaniu odbyły się pierwsze warsztaty grupowe z treningu pracy. W terminie 13-23.11.2012 r. wszyscy uczestnicy odbędą po 1 godz. indywidualnego poradnictwa zawodowego, podczas którego zostanie postawiona diagnoza zawodowa poszczególnych beneficjentów. Na podstawie diagnoz zespół składający się z koordynatora projektu, doradcy zawodowego oraz pracownika socjalnego dokona wyboru miejsc wolontariatu.
 

 

drukuj  
Nasi partnerzy: