2019-04-02

Projekt „Aktywna Stokrotka”

Projekt „Aktywna Stokrotka” 

 

Okres realizacji projektu 01.03.2018r. - 28.02.2019r.

 

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne zakończył  projekt, pt. „Aktywna Stokrotka - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej. Projekt był realizowany w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu oraz Toruńskim Urzędem Pracy.

W ramach Osi Priorytetowej 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działania 9.2 „Włączenie społeczne” oraz Poddziałania 9.2.1 „Aktywne włączenie społeczne”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 433 024,63 zł

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Wielkość dofinansowania: 368 070,93 zł

 

Cel: Podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 27 uczestników zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację programu zatrudnienia socjalnego składającego się z reintegracji zawodowej oraz reintegracji zawodowej.

Grupa docelowa: 27 osób zagrożonych bądź dotkniętych społecznym wykluczeniem (8 kobiet, 6 mężczyzn) mieszkańców gminy Toruń, powiatu toruńskiego oraz powiatu aleksandrowskiego. Są to osoby nieaktywne zawodowo lub bezrobotne w wieku 18-67 lat.

Uczestnicy projektu zostali objęci następującymi działaniami:
- Reintegracja społeczna, w tym zajęcia grupowe z zakresu treningu interpersonalnego, doradztwa zawodowego, zajęcia gospodarowania budżetem domowym, profilaktyka uzależnień oraz indywidualne poradnictwo psychologiczne, prawne, zawodowe i psychoterapia, zajęcia integracyjno-socjalizujące.
- Reintegracja zawodowa - szkolenia teoretyczne oraz praktyki zawodowe w Centrum Integracji Społecznej oraz u pracodawców.

  • świadczenie integracyjne – 100% zasiłku dla bezrobotnych,
  • premie integracyjne - maksymalnie do 50% świadczenia integracyjnego,
  • bilet miesięczny,
  • jeden posiłek w ciągu dnia lub paczkę żywnościową,
  • ubezpieczenie NNW,
  • badania lekarskie,
  • odzież roboczą,
  • środki czystości,
  • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem.
drukuj  
Nasi partnerzy: