2020-02-28

Projekt „Aktywna Stokrotka III”

Projekt „Aktywna Stokrotka III” 

 Okres realizacji projektu 01.03.2019r. - 02.02.2020r.

 

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne zakończył  projekt, pt. „Aktywna Stokrotka III - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej” dla mieszkańców Torunia, powiatu toruńskiego oraz powiatu aleksandrowskiego. Projekt był realizowany w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu oraz Toruńskim Urzędem Pracy.

W ramach Osi Priorytetowej 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działania 9.2 „Włączenie społeczne” oraz Poddziałania 9.2.1 „Aktywne włączenie społeczne”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 394 339,88 zł

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Wielkość dofinansowania: 335 188, 88 zł

 

Cel: Podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 10 uczestników zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację programu zatrudnienia socjalnego składającego się z reintegracji zawodowej oraz reintegracji zawodowej.

Grupa docelowa: 10 osób zagrożonych bądź dotkniętych społecznym wykluczeniem (7 kobiet, 3 mężczyzn) mieszkańców gminy Toruń, powiatu toruńskiego oraz powiatu aleksandrowskiego. Będą to osoby nieaktywne zawodowo lub bezrobotne w wieku 18-65 lat.

 

NAJWAŻNIEJSZE REZULTATY

 • 15 -liczba osób objętych usługą reintegracji społecznej i zawodowej w CIS, tj. 150%
 • 6 -liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu
 • 9 -liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu
 • Wskaźnik efektywności społecznej – 77,78%
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – 66,67%

 

Uczestnicy projektu otrzymali:

 • świadczenie integracyjne – 100% zasiłku dla bezrobotnych,
 • premie integracyjne - maksymalnie do 50% świadczenia integracyjnego,
 • bilet miesięczny,
 • jeden posiłek w ciągu dnia lub paczkę żywnościową,
 • ubezpieczenie NNW,
 • badania lekarskie,
 • odzież roboczą,
 • środki czystości,
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem.

 

W ramach zajęć reintegracji społecznej i zawodowej odbyły się:

 • praktyki zawodowe,
 • szkolenia kompetencyjne,
 • zajęcia z psychologiem,
 • nauka aktywnego poszukiwania pracy oraz pomoc w poszukiwaniu pracy,
 • indywidualne poradnictwo prawne, psychologiczne, socjalne, zawodowe, psychoterapia, terapia uzależnień,
 • kurs komputerowy,
 • warsztaty przedsiębiorczości
 • szkolenie bhp.

 

drukuj  
Nasi partnerzy: