Zaproszenie do udziału w projekcie

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne rozpoczyna nowy projekt, pt. „Akcja Praca! Program reintegracji w Centrum Integracji Społecznej” dla mieszkańców Torunia oraz powiatu toruńskiego. Projekt jest realizowany w partnerstwie z  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia.

Projekt składa się z 2 elementów realizowanych równolegle:

 1. Program Aktywności Lokalnej (PAL) – obejmujący trening kompetencji miękkich, diagnozę i specjalistyczne poradnictwo – 4 edycje, każda po ok.17 uczestników ( luty, kwiecień, czerwiec, wrzesień),
 2. Program zatrudnienia socjalnego w istniejącym centrum integracji społecznej (CIS) dla 25 osób, składającego się z:

- reintegracji społecznej (- zajęcia grupowe (trening interpersonalny, zajęcia animacyjne, gospodarowanie budżetem domowym, szkoła rodzica, warsztaty komputerowe, warsztaty prawne, profilaktyka uzależnień), indywidualne poradnictwo (socjalne, psychologiczne, zawodowe, prawne, terapeutyczne), zajęcia integracyjno-socjalizujące, praca środowiskowa z uczestnikami i ich rodzinami;

- reintegracji zawodowej (nabywanie umiejętności zawodowych pod opieką instruktora zawodu, praktyki zawodowe w CIS i u pracodawców, przedsiębiorczość z elementami ekonomii społecznej, warsztaty rynku pracy, warsztaty przedsiębiorczości z elementami ES, pośrednictwo pracy.

Aby zostać uczestnikiem projektu należy spełniać jedno z poniższych kryteriów:

 • być osobą bezrobotną zarejestrowana w PUP przez okres co najmniej 12 miesięcy (w ciągu ostatnich 2 lat),
 • być osobą nieaktywną zawodowo z powodu:

- opuszczenia zakładu karnego,
- ukończonej terapii uzależnień,
- bezdomności,
- niepełnosprawności,
- innego, wymienionego w art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.

 

CZAS TRWANIA PROJEKTU: 01.02.2022 – 30.06.2023

 

Uczestnicy projektu mają zapewnione:

- w ramach PAL:

 • bilety na dojazdy,
 • lunch i przerwę kawową,
 • materiały szkoleniowe,
 • środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej.

- w ramach CIS:

 • comiesięczne świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych tj. netto 1.489,00 od pierwszego miesiąca uczestnictwa,
 • możliwość dodatkowej premii integracyjnej do wysokości 100% świadczenia,
 • ubezpieczenie z tytułu wypadków,
 • ubezpieczenie emerytalno-rentowe – czas uczestnictwa w CIS liczony jest do stażu pracy,
 • badania lekarskie,
 • odzież roboczą,
 • jeden posiłek w ciągu dnia reintegracji społecznej,
 • bezpłatne poradnictwo prawne, psychologiczne, zawodowe, psychoterapia, terapia uzależnień (także dla rodziny),
 • pomoc w poszukiwaniu pracy po zakończeniu uczestnictwa,
 • w razie konieczności - zwrot kosztów opieki nad dzieckiem.

 

Rekrutacje prowadzi:
CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne - pokój 14
ul. Stokrotkowa 22, Toruń
tel./fax.: 56 654 92 79
tel.: 56 654 69 61

 

drukuj  
Nasi partnerzy: