Szczegółowy opis projektu

Projekt realizowany jest przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w partnerstwie z  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu, w ramach Osi Priorytetowej 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działania 9.2 „Włączenie społeczne” oraz Poddziałania 9.2.1 „Aktywne włączenie społeczne”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: od 01.03.2021 r. do 28.02.2022 r. Wartość projektu: 429 266,25 zł Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny Wielkość dofinansowania: 364 876,25 zł Cel: Podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 10 uczestników zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację programu zatrudnienia socjalnego składającego się z reintegracji zawodowej oraz reintegracji zawodowej. Grupa docelowa: 10 osób zagrożonych bądź dotkniętych społecznym wykluczeniem (7 kobiet, 3 mężczyzn) mieszkańców gminy Toruń, powiatu toruńskiego oraz powiatu aleksandrowskiego. Będą to osoby nieaktywne zawodowo lub bezrobotne w wieku 18-65 lat. Główne działania: - reintegracja społeczna, w tym zajęcia grupowe m.in. z zakresu treningu interpersonalnego, warsztatów rynku pracy, zajęcia gospodarowania budżetem domowym, profilaktyka uzależnień oraz indywidualne poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne, zawodowe, psychoterapia i terapia uzależnień, zajęcia integracyjno-socjalizujące. - reintegracja zawodowa - szkolenia teoretyczne i praktyki zawodowe w Centrum Integracji Społecznej oraz u pracodawców. Uczestnicy projektu mają zapewnione: świadczenie integracyjne (w pierwszym miesiącu – 50% zasiłku dla bezrobotnych, w kolejnych – 100% zasiłku dla bezrobotnych), premie integracyjne, bilet miesięczny miejski i pozamiejski, jeden posiłek w ciągu dnia lub paczkę żywnościową, ubezpieczenie NNW, badania lekarskie, odzież roboczą, środki czystości, w razie konieczności - zwrot kosztów opieki nad dzieckiem.  
drukuj  
Nasi partnerzy: