Lepsze jutro rodzin

„Lepsze jutro rodzin”

 

Projekt pn. „Lepsze jutro rodzin” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020

 

Celem projektu jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się pandemii i ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych zakażeniem oraz przeciwdziałanie psychospołecznym skutkom pandemii.

 

Wszystkie zaplanowane działania projektu są odpowiedzią na zdiagnozowane trudności opiekuńczo-wychowawcze i relacyjne w rodzinach z gminy Lubicz (teren Gronowa, Gronówka oraz wsi przyległych) w związku z pandemią covid-19.

Uczestnicy: 8 rodziców, 12 dzieci, 6 osób z otoczenia tj. np. starsze rodzeństwo dzieci uczestniczących

Okres realizacji projektu: 1/07/2022 – 30/11/2022

Całkowita wartość projektu: 49 400,00zł

Wkład funduszy europejskich: 41 990,00zł
 

Działania i efekty:

  • Warsztaty z zakresu budowania kompetencji rodzicielskich

    32godz - 8 spotkań po 4 h dla 8 rodziców

Celem warsztatów będzie podniesienie kompetencji rodzicielskich oraz umiejętności z zakresu budowania wzajemnych relacji, w tym z dziećmi, uważnego słuchania dzieci, w sposób akceptowalny przekazywanie dzieciom oczekiwań i posiądą wiedzę w zakresie odpowiedzialnego rodzicielstwa, szczególnie w okresie izolacji i ograniczeń spowodowanych pandemią.

 

  • Poradnictwo specjalistyczne dostosowane do potrzeb uczestników m.in.: psychologiczne, psychoterapeutyczne, pedagogiczne, społeczno-socjalne

łącznie 145 h dla 8 rodziców, 12 dzieci i 6 osób z otoczenia

Poradnictwo pomoże rodzicom na indywidualne przeanalizowanie wewnętrznych problemów związanych z rodzicielstwem i otrzymanie indywidualnego wsparcia.

 

  • Grupa wsparcia dla rodziców

24 godz. - 8 spotkań po 3 h

Uczestnicy grupy wsparcia będą mieli możliwość wymiany doświadczeń i przekonań na temat roli rodziców w procesie wychowywania dzieci, szczególnie w okresie pandemii.

 

  •  Warsztaty rozwoju kompetencji społecznych dla  dzieci.

24godz. -  8 spotkań po 3 h

Podczas tego warsztatu dzieci naucza się m.in. wyrażać swoje pragnienia, budować relacje w rodzinie i rówieśnicze, radzić sobie z agresją, minimalizować lęk.

 

  • Warsztaty kreatywnego spędzania czasu wolnego dla dzieci

32godz. - 8 spotkań po 4 h

Podczas tego warsztatu dzieci poznają i rozwiną swoje umiejętności w zakresie bezpiecznych i twórczych form spędzania czasu wolnego.

 

  • Wyjazd integrujący rodziny dla 26 uczestników projektu i 3 opiekunów do parku rozrywki w Solcu Kujawskim.

Wyjazd ma zintegrować rodziny, wskazać potrzebę wspólnego spędzania czasu i dostrzec walory bycia we wspólnocie. Wyjazd integrujący będzie miał na celu powrót do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Celem wycieczki będzie również wsparcie regionalnego podmiotu ekonomii społecznej.

 

drukuj  
Nasi partnerzy: