Profilaktyka zdrowotna w ramach CIS

„PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W RAMACH CIS”

Realizatorem projektu jest CISTOR  Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w Toruniu ul. Stokrotkowa 22.  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Projekt wpisuje się  w listę projektów objętych grantem wybranych do dofinansowania w ramach projektu pn.’’ Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO” w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działanie 9.3  Rozwój usług  zdrowotnych i społecznych, Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2014 – 2020.

 

Okres realizacji projektu:  01.07.2022r. – 31.08.2022r.

Wartość projektu:  47 200 zł

Źródło finansowania:  Europejski Fundusz Społeczny

 

Projekt jest odpowiedzią na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia  i życia w warunkach rozpowszechniania się pandemii COVID – 19 i skierowany jest do osób będących uczestnikami CIS.

 Celem realizacji projektu jest zapobieganie rozprzestrzeniania się pandemii i ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych zakażeniem psychospołecznym skutkom pandemii. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez działania edukacyjne, aktywizująco – integracyjne i promujące zdrowie wśród uczestników Centrum Integracji Społecznej w Toruniu, którzy w szczególności zagrożeni są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 Proponowane w ramach realizacji projektu zajęcia edukacyjne obejmują promocję zdrowia, profilaktykę chorób i zagrożeń zdrowotnych i pozwolą uczestnikom na poszerzenie wiedzy i rozwijanie umiejętności w zakresie poszerzania kompetencji zdrowotnych, sposobów unikania ryzyka zdrowotnego, zmian zachowań i postaw zdrowotnych oraz wspierania ich w tych działaniach.  

Oferowane wsparcie:

  1. Edukacja i profilaktyka zdrowotna dla wszystkich uczestników
  2. Indywidualne poradnictwo specjalistyczne prowadzone przez specjalistów
  3. Wyjazd aktywizujący, wyjścia do kina

 

drukuj  
Nasi partnerzy: