2024-01-18

Zmiana w treści zapytania ofertowego.

Informuję, że Zamawiający zmienia w zapytaniu ofertowym zapis w punkcie VII pkt 2 dotyczący warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu ich oceny, który otrzymuje brzmienie:

2. Do postępowania mogą przystąpić wyłącznie osoby, które nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1497) oraz art. 5k Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.) - Załącznik nr 7.

Do oferty należy dołączyć zmieniony Załącznik nr 7.

Jednocześnie informuję, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Pozostałe postanowienia zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

pdf1._Zapytanie_ofertowe_____zmiana.pdf
pdfZalacznik_7_-_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_-_zmiana.pdf
drukuj  
Nasi partnerzy: