2024-03-07

Protokół z wyłonienia oferenta

W związku z realizacją projektu, pn. „TRZY STOKROTKI - PROGRAM REINTEGRACJI W RAMACH CIS.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania FEKP.08.20 Aktywne włączenie społeczne, schematu: Działania reintegracyjne realizowane przez CIS, KIS; Celu szczegółowego: EFS+.CP4.H Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027"- CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne wyłoniło wykonawcę  zgodnie z załączonym protokołem.

pdfProtokol.pdf
pdfProtokol_poprawiony-uszczegolowienie_w_pkt_3_i_9.pdf
pdfInformacja_o_wyborze_oferty.pdf
drukuj  
Nasi partnerzy: