Projekt MPiPS

 

grafika

 
„Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych” 


Projekt został zrealizowany w ramach zadania publicznego pn. „ Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" współfinansowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu - edycja 2011-2015" przez Centrum Integracji Społecznej prowadzone przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w Toruniu we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Toruniu.

Rezultatami projektu jest zmniejszenie zadłużeń czynszowych, i podjęcie pracy. 
2 osoby zostały zatrudnione, bezpośrednio po projekcie, w ramach zatrudnienia wspieranego, 4 osoby w ramach umów cywilno-prawnych, natomiast 6 osób, będzie brać udział w pracach społecznie użytecznych w bieżącym 2012 roku.

Projekt został zrealizowany w okresie od 20.06.2011r. do 31.12.2011r. z kolei okres związany z organizacją zatrudnienia to rok 2012.

drukuj  
Nasi partnerzy: