Stokrotkowy Start


 

 


„Stokrotkowy start - reintegracja prowadzona w CISTOR"

INFORMACJE O PRZEBIEGU PROJEKTU 

Projekt „Stokrotkowy start - reintegracja prowadzona w CISTOR" skierowany był do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z powodów wymienionych w artykule 7 Ustawy o pomocy społecznej zamieszkujących w Toruniu i okolicznych miejscowościach. 

Projekt został zrealizowany przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w okresie od 01.12.2009 do 30.11.2011. Na realizacje projektu pozyskano dotację z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII. Promocja integracji społecznej; Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii Społecznej; Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) 

Kwota pozyskanej dotacji wyniosła pierwotnie 2 502 836,27 zł i zmniejszona została w trakcie trwania projektu do kwoty 2 360 000,00 zł. W projekcie zostały zrealizowane zostały 2 dziesięciomiesięczne edycje, w każdej wzięło 35 osób. W obu edycjach zajęcia odbywały się 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. 

Uczestnicy projektu podzieleni byli na pięć grup o różnych profilach zawodowych:

 • gastronomiczno-hotelarska (1 grupa) 
 • porządkowe (2 grupy) 
 • budowlano-porządkowa (1 grupa) 
 • gr. opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych (1 grupa) 


DZIAŁANIA: 

Dwoma głównymi działaniami projektu była reintegracja społeczna i zawodowa. W skład reintegracji społecznej wchodził:

 • trening interpersonalny 
 • doradztwo zawodowe 
 • gospodarowanie budżetem domowym 
 • zajęcia komputerowe 
 • wizaż 
 • profilaktyka uzależnień 
 • alternatywne formy spędzania czasu wolnego (wyjścia do kina, pikniki, wycieczki) 
 • poradnictwo prawne 


Natomiast reintegracja zawodowa składała się ze:

 • szkolenia praktyczne 
 • szkolenia teoretyczne 
 • szkolenia indywidualne (łącznie dla 34 osób) i grupowe (łącznie 10 szkoleń) 

Uczestnicy podczas trwania projektu otrzymywali: 

 • świadczenie integracyjne (100% zasiłku dla bezrobotnych) oraz premie integracyjne (do 20 %) 
 • jeden posiłek dziennie 
 • bilet miesięczny sieciowy MZK i PKS 
 • refundację kosztów związanych z opieką nad dziećmi do lat 7 - średnio 5 osób na edycję


REZULTATY: 

Do projektu przystąpiło łącznie 86 osób, z czego ukończyło go 70. Bezpośrednio po ukończeniu projektu prace podjęło 41 osób, czyli 60%.

 

drukuj  
Nasi partnerzy: