2012-07-06

Poszukujemy prcownika

 

W związku z realizacją projektu pn. „Nowa droga" CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne poszukuje pracownika na wolne stanowisko pracy:specjalista ds. rozliczeń

 

1.  Nazwa i adres jednostki: 

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne

Ul. Stokrotkowa 22

87-100 Toruń

tel./fax: 056 654 92 79

tel.: 56 654 69 61

 

2.   Określenie stanowiska: specjalista ds. rozliczeń

3.   Wymiar czasu pracy:  etat

4.  Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

A. jest obywatelem polskim

B. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na tym stanowisku

C. ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych

D. posiada wykształcenie wyższe

5.   Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

A.    Doświadczenie w pracy na stanowisku ds. finansowo- księgowych,

B. Doświadczenie w rozliczaniu finansowym projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

C. Biegła znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, podatku VAT oraz kwalifikowalności wydatków POKL

D. Znajomość zasad rozliczania wniosków o płatność Projektów EFS ( w tym znajomość obsługi generatora wniosków płatniczych oraz generatora wniosków aplikacyjnych),

E. Znajomość zasad sporządzania sprawozdań okresowych Projektów EFS,

F. Umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

G. Biegła znajomość obsługi komputera (MS OFFICE 2007, Internet) oraz urządzeń biurowych,

H. Samodzielne i szybkie podejmowanie decyzji.

6.   Wskazanie zakresu zadań:

A. Bieżąca analiza budżetu szczegółowego projektu (w tym dokonywanie zmian)

B. Rozliczanie wniosków beneficjenta o płatność za poszczególne okresy sprawozdawcze

C. Przygotowywanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi wytycznymi

D. Sporządzanie sprawozdań okresowych oraz końcowych Projektów EFS

E. Bieżące opisywanie dokumentacji finansowo-księgowej

F. Kontrolowanie wydatków zgodnie z założeniami budżetu

G. Wykonywanie poleceń głównego księgowego w zakresie sporządzania pozostałej dokumentacji finansowo-księgowej

H. Prowadzenie dokumentacji sprawozdawczo- analitycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiednimi wytycznymi i instrukcjami.

 

7.  Wymagane dokumenty:

A. Curriculum vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133, poz. 883),

B. List motywacyjny dotyczący przyjęcia do pracy,

C. Kserokopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska konsultanta ds. obsługi finansowo-księgowej,

D. Kserokopię dokumentów potwierdzających odpowiedni staż pracy,

E. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

 

8.  Forma, miejsce i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie CISTOR Stowarzyszenia Partnerstwo Społeczne ul. Stokrotkowa 22 lub przesłać na adrescistor@cistor.pl

Oferty należy składać w terminie do  23.07.2012 do godz. 11:00.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 56 654 92 79 w godz. od 7:30 do 15:30

drukuj  
Nasi partnerzy: