Centrum Ekonomii Społecznej

 

Projekt „Centrum Ekonomii Społecznej" realizowany był w okresie od 2 listopada 2009 do 28 lutego 2011r. przez Centrum Integracji Społecznej CISTOR. W wyniku przekształceń Cistoru od 1 maja 2010r. realizację projektu kontynuowało Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w imieniu Gminy Miasta Toruń. 

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej" oraz poddziałania 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej" Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wynosiła 538 974,02 zł, która w 100% była dofinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było wsparcie inicjatyw ekonomii społecznej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Grupę docelową stanowiło 210 przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, lokalnych władz, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej oraz osób zainteresowanych działalnością w ramach ekonomii społecznej. Głównymi zaplanowanymi działaniami w projekcie były:

 • promocja ekonomii społecznej w lokalnych mediach,
 • szkolenia dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej dot. promocji i rozwoju działalności,
 • szkolenia dla przedstawicieli instytucji rynku pracy, lokalnych władz oraz pomocy i integracji społecznej dot. partnerstw społecznych,
 • prowadzenie Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości (wsparcie dla osób zakładających lub prowadzących spółdzielnie socjalne w postaci specjalistycznego doradztwa i coachingu).

Łącznie w projekcie wzięło udział 252 osoby.

L.p. Rezultaty i produkty planowane Rezultaty i produkty osiągnięte
1. przeszkolenie 45 osób w zakresie tworzenia partnerstw społecznych rezultat osiągnięty w 100%
2. przeszkolenie 45 osób w zakresie prowadzenia i promocji działalności podmiotów ekonomii społecznej rezultat osiągnięty w 100%
3. przeszkolenie 35 osób w zakresie zakładania spółdzielni socjalnych przeszkolonych zostało 40 osób
4. udzielenie specjalistycznego wsparcia 120osobom w ramach Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości w zakresie prawa, księgowości i marketingu udzielono wsparcia 152osobom
5. rozpowszechnienie informacji na temat ekonomii społecznej wśród 200 tys. mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego za pośrednictwem mediów rozpowszechniono informacje wśród 898 860 mieszkańców
6. zwiększenie wiedzy na temat prowadzenia i promocji działalności podmiotów ekonomi społecznej 45 b.o. rezultat osiągnięty w 100%
7. zwiększenie wiedzy na temat partnerstw społecznych 45 b.o. rezultat osiągnięty w 100%
8. produkcja 3 spotów telewizyjnych propagujących ekonomię społeczną rezultat osiągnięty w 100%
9. produkcja 3 reportaży promujących inicjatywy ekonomii społecznej w województwie rezultat osiągnięty w 100%
10. 30 informacji o projekcie i ekonomii społecznej na stronie internetowej projektu umieszczono 41 informacji
11. 90 kompletów materiałów konferencyjnych dot. rezultatów projektu oraz zagadnień związanych z ekonomią społeczną wydano 98 kompletów materiałów

 

 


 

Tytuł projektu:
Centrum Ekonomii Społecznej

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet VII "Promocja integracji społecznej",
Działanie 7.2. "Przeciwdzałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej",
Poddziałanie 7.2.2. "Wsparcie ekonomii społecznej".

Wartość projektu:
538 974,02 zł

Źródło finansowania:
Europejski Fundusz Społeczny

Wielkość dofinansowania:
100%

Realizator:
Centrum Integracji Społecznej CISTOR - gospodarstwo pomocnicze Urzędu Miasta Torunia

Cel:
wsparcie inicjatyw ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Grupa docelowa:
210 przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej oraz osób zainteresowanych działalnością w ramach ekonomii społecznej

Główne działania:
Najważniejsze działania zaplanowane w projekcie to:

 • promocja ekonomii społecznej w lokalnych mediach,
 • szkolenia dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej dot. promocji i rozwoju działalności,
 • szkolenia dla przedstawicieli instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej dot. partnerstw społecznych,
 • prowadzenie Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości (wsparcie dla osób zakładających lub prowadzących spółdzielnie socjalne w postaci specjalistycznego doradztwa i coachingu).


Czas realizacji:
od 2 listopada 2009 r. do 28 lutego 2011 r.

Planowane rezultaty projektu:

 • przeszkolenie łącznie 90 osób,
 • udzielenie specjalistycznego wsparcia 120 osobom,
 • rozpowszechnienie informacji na temat ekonomii społecznej wśród mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego,
 • zwiększenie wiedzy na temat prowadzenia i promocji działalności podmiotów ekonomi społecznej,
 • zwiększenie wiedzy na temat partnerstw społecznych

 

 


 

drukuj  
Nasi partnerzy: