2013-01-24

CIS Gminny

 

Projekt: „CIS – Gminny” finansowany z budżetu gminy Miasta Torunia.

 

Celem projektu było zwiększenie szansy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na usamodzielnienie poprzez reintegrację zawodową i społeczną. Projektem zostało objętych 50 osób w dwóch edycjach w okresie od lipca 2008 do czerwca 2009 oraz od lipca 2009 do kwietnia 2010.

Głównymi działaniami w projekcie była  reintegracja społeczna i zawodowa. W skład reintegracji zawodowej wchodziło szkolenie teoretyczne i praktyczne w czterech profilach zawodowych:

 • budowlano - porządkowej
 • gospodarzy - porządkowych
 • gastronomiczno - porządkowej (tylko druga edycja)
 • opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych (tylko pierwsza edycja)

Natomiast reintegracja społeczna składała się z:

 • treningu interpersonalnego
 • doradztwo zawodowe
 • podstawy  obsługi  komputera
 • kursu wizażu 
 • szkolenia z zakresu tworzenie Spółdzielni Socjalnych
 • szkolenia na temat „Alkoholowego Zespołu Płodowego FAS"

Efekty:

 • pierwsza edycja: projekt ukończyło 18 osób
 • druga edycja: projekt ukończyło 15 osób

Projekt był skierowany dla osób spełniających co najmniej jedno z kryteriów:

 • bezdomność (bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności)
 • uzależnienie od alkoholu i/lub narkotyków (osoby uzależnione, które ukończyły leczenie w zakładzie lecznictwa odwykowego nie dalej niż rok temu)
 • bezrobocie (bezrobotni, pozostający bez pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy)
 • brak zatrudnienia i korzystania ze świadczeń pomocy społecznej
 • zakład karny (osoby zwolnione z zakładów karnych nie dalej niż rok temu)
 • niepełnosprawność (osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności)

 

Więcej informacji w załacznikach...


Centrum Integracji Społecznej CISTOR
ul. Stokrotkowa 22
87– 100 Toruń

pdfCIS gminny - Edycja 1
pdfCIS gminny - Edycja 2
drukuj  
Nasi partnerzy: