Stokrotkowa Szansa

 

Projekt „Stokrotkowa Szansa”

Projekt „Stokrotkowa szansa - reintegracja prowadzona w CISTOR w Toruniu” był kontynuacją programów zatrudnienia socjalnego realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej CISTOR. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.5a Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wynosiła ok. 2,7 mln zł, z czego europejska dotacja to 2,1 mln zł, pozostała część to środki z budżetu miasta.

Celem projektu było zwiększenie szansy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na usamodzielnienie poprzez reintegrację zawodową i społeczną. Grupę docelową stanowiło 100 mieszkańców gminy Toruń, którzy spełniali co najmniej jedno z wymaganych kryteriów:

 • długotrwałe bezrobocie - osoba pozostająca powyżej 36 miesięcy bez pracy i zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • bezdomność - osoba realizująca indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
 • uzależnienie od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych - osoba, która jest w trakcie terapii uzależnień lub ukończyła ją nie dalej niż rok przed przystąpieniem do projektu
 • osoba opuszczająca zakład karny nie dalej niż rok przed przystąpieniem do projektu.

Zajęcia odbywały się w dwóch edycjach – po 8 miesięcy każda.

Głównymi działaniami projektu to reintegracja społeczna i zawodowa. Reintegracja społeczna w projekcie realizowana była poprzez:

 • trening umiejętności społecznych,
 • nauka aktywnego poszukiwania pracy,
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne, społeczne i zawodowe,
 • kształtowanie umiejętności pełnienia ról społecznych,
 • prowadzenie grup wsparcia, terapia uzależnień,
 • kurs komputerowy, kurs języka obcego.

Reintegracja zawodowa natomiast realizowana była poprzez nabywanie umiejętności zawodowych i szkolenia podnoszące kwalifikacje oraz korzystanie z nowych technologii.

Reintegracja zawodowa realizowana była w czterech profilach zawodowych:

 • · budowlanym
 • · porządkowym
 • · opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych
 • · gastronomiczno – hotelarskim.

Podczas 8-miesiecznego pobytu w Centrum wszyscy uczestnicy otrzymywali:

 • badania lekarskie
 • środki ochrony osobistej oraz odzież roboczą
 • jeden posiłek w ciągu dnia
 • bilet miesięczny sieciowy
 • świadczenie integracyjne (w pierwszym – próbnym miesiącu – 50% zasiłku dla bezrobotnych, w kolejnych – 80% zasiłku dla bezrobotnych)

Efektem projektu jest praca zamiast zasiłku - powrót uczestników do czynnego życia zawodowego i pełnienia ról społecznych, usamodzielnienie i wyprowadzenie poza system pomocy społecznej.

Projekt realizowany był: 15.01.2007 - 30.06.2008

Poniżej znajduje się szczegółowy raport dotyczący przebiegu projektu.

 

pdfRaport końcowy
drukuj  
Nasi partnerzy: