2013-01-24

Stokrotkowa Rodzina

 

„Stokrotkowa Rodzina”

 

Projekt „Stokrotkowa Rodzina”Pomoc dla osób i rodzin z problemem alkoholowym i narkotykowym. Działanie w grupach podwyższonego ryzykazrealizowany został w okresie od 15.07.2005r. do 15.11.2005r. i został sfinansowany ze środków własnych (46 568,57 zł) oraz dotacji Urzędu Marszałkowskiego województwa kujawsko – pomorskiego (10 000,00 zł). Całkowita wartość projektu 56 568,57 zł.

Projekt „Stokrotkowa Rodzina” był realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Toruniu. Dzięki projektowi Centrum rozszerzyło swoją ofertę dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Oferta skierowana została do mieszkańców Gminy Miasta Toruń, w szczególności do:

 • osób uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych współuzależnieniem oraz ich rodzin,
 • osób bezrobotnych,
 • osób opuszczających zakłady karne,
 • osób bezdomnych,
 • innych dotkniętych bądź zagrożonych wykluczeniem
 • osób wymagających wsparcia.

Realizacja tego projektu dodatkowo pozwoliła na prezentację i wymianę doświadczeń różnych instytucji pracujących z osobami wykluczonymi społecznie oraz na promocje najlepszych rozwiązań w tym zakresie w wymiarze ponadlokalnym. 

Projekt miał na celu:

1. Wspieranie działań reintegracji zawodowej (w grupach zawodowych) w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zwiększania szans na rynku pracy:

 • nauka umiejętności zawodowych w  poszczególnych grupach
 • zajęcia z podstaw obsługi komputera

2. Wspieranie działań reintegracji społecznej, w tym: ugruntowanie postawy abstynenckiej i wsparcie uzależnionych, nauka skutecznych zachowań dla osób współuzależnionych oraz zapobieganie pojawieniu się problemów alkoholowych wśród osób zagrożonych:

 • specjalistyczne poradnictwo (psychologiczne,  socjalne i zawodowe)
 • oddziaływania edukacyjne z zakresu problematyki uzależnień, współuzależnień i środowiskowego zagrożenia uzależnieniami
 • grupa wsparcia dla osób uzależnionych
 • rozwijanie umiejętności racjonalnego  prowadzenia gospodarstwa domowego

3. Propagowanie zdrowego stylu życia – alternatywne – wobec uzależnień formy spędzania wolnego czasu:

 • umożliwienie uczestnikom atrakcyjnego i  zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu (zajęcia sportowe, kulturalne)
 • spotkania integracyjne dla uczestników i rodzin

4. Podnoszenie kompetencji pracowników CISTOR w obszarze pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi i zagrożonymi uzależnieniem:

 • szkolenie z zakresu pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz zagrożonymi uzależnieniem

 


 

Osiągnięte rezultaty:

Beneficjentami projektu było 40 uczestników Centrum Integracji Społecznej „CISTOR”. Były to osoby zagrożone bądź dotknięte zjawiskiem wykluczenia społecznego, głównie z powodu długotrwałego pozostawania bez pracy oraz uzależnienia od alkoholu lub/i narkotyków (18 mężczyzn i 22 kobiety).

Dzięki kursowi komputerowemu uczestnicy uzyskali umiejętność posługiwania się pakietem biurowym, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych oraz wykorzystywania internetu jako źródła informacji o miejscach pracy. Zajęcia poprowadziła osoba z wykształceniem wyższym informatycznym oraz z przygotowaniem pedagogicznym.

Podczas trwania projektu zrealizowano reintegrację zawodową uczestników w 4 profilach zawodowych: budowlano-porządkowym, porządkowo-gospodarczym, opiekunów-porządkowych oraz gospodyń domowych-porządkowych. Na reintegrację składały się zawodowe zajęcia teoretyczne oraz praktyczna nauka nabywania umiejętności zawodowych pod opieką instruktora grupy.

Uczestnicy programu mieli możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, zawodowego i socjalnego. Ponadto zatrudniony został terapeuta uzależnień, który służył doradztwem i pomocą uczestnikom z problemem alkoholowym, współuzależnionym oraz zagrożonym uzależnieniem.

Terapeuta uzależnień zrealizował również zajęcia grupowe na temat profilaktyki uzależnień oraz poprowadził grupę wsparcia dla uczestników z problemem alkoholowym, współuzależnionych bądź zagrożonych uzależnieniem. Uczestnicy mieli możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń związanych z pokonywaniem nałogu oraz wzajemnego wspierania się w abstynencji.

Celem propagowana zdrowego stylu życia – alternatywa wobec uzależnienia - było uświadomienie uczestnikom różnorodnych możliwości spędzania wolnego czasu, którym nie towarzyszą używki (zajęcia o charakterze sportowo – rekreacyjnym i kulturalnym). W ramach tego zadania zakupiliśmy dla uczestników bilety do kina, planetarium oraz wejściówki na basen. Alternatywne formy spędzania wolnego czasu pozytywnie wpłynęły na uczestników, podniosły ich motywację do udziału w programie.

 

drukuj  
Nasi partnerzy: