Dla pracodawców

KIM SĄ NASI UCZESTNICY:

 • to osoby po dłuższej przerwie w pracy, które są wysoce zmotywowane do powrotu na rynek prac
 • często są w trudnej sytuacji finansowej
 • czasami są to kobiety, które karierę zawodową przerwały by poświęcić się macierzyństwu
 • niektórzy z uczestników posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, najczęściej w stopniu lekkim

STAŻ ZAWODOWY

Realizujemy projekty, w ramach których organizujemy staże zawodowe dla uczestników. Staż może mieć charakter płatny lub nieodpłatny.
Staż zawodowy jest formą praktycznej nauki polegającą na zdobywaniu wiedzy w miejscu pracy. Zwykle stażysta ma przydzielonego opiekuna, który uczy go zawodu i sprawuje kontrolę nad poprawnością wykonywanych przez niego zadań. Staż jest stosowany przez pracodawców jako forma próbnego zatrudnienia pracownika, który docelowo ma objąć dane stanowisko.  


Podczas stażu zapewniamy:

 • badania lekarskie stwierdzające zdolność do odbycia stażu,
 • szkolenia w zakresie BHP, przepisów p. poż. i pierwszej pomocy,
 • pokrycie kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu,
 • stypendium dla stażysty przez cały okres odbywania stażu (w przypadku stażu płatnego),
 • stały monitoring przebiegu stażu

Pracodawca powinien zapewnić:

 • opracowanie programu stażu
 • przeprowadzenie szkolenia/instruktażu stanowiskowego,
 • zapoznanie stażysty z regulaminem pracy,
 • bezpieczne oraz higieniczne warunki do wykonywania czynności i zadań, w wymiarze czasu pracy, obowiązującym pracownika zatrudnionego na danym stanowisku lub w zawodzie
 • materiały i narzędzia pracy, odzież ochronną, środki ochrony indywidualnej, środki higieny osobistej niezbędnych  do odbycia stażu,
 • przydzielenie opiekuna stażu
 • zatrudnienie stażysty w ramach umowy o pracę / zlecenie / dzieło / inne,  o ile stażysta sprawdzi się w pracy na danym stanowisku

PRAKTYKI ZAWODOWE

Realizując projekty organizujemy również praktyki zawodowe. Pracodawca przyjmując naszego uczestnika zyskuje nieodpłatnie pracownika. W trakcie praktyk zapewniamy:

 • ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej
 • odzież roboczą
 • badania pracownicze wymagane na danym stanowisku
 • koszty dojazdu

  Pracodawca ze swojej strony zapewnienia uczestnikowi miejsce pracy dostosowane do wymogów stawianych przez przepisy BHP 

ZATRUDNIENIE WSPIERANE ABSOLWENTÓW CIS

Zatrudnienie wspierane otwiera przed pracodawcami szansę na pozyskanie niewielkim kosztem solidnego, doświadczonego pracownika.

W Stowarzyszeniu Partnerstwo Społeczne uczestnicy podnoszą swoje umiejętności poprzez praktykę zawodową (realizacje konkretnych zleceń) oraz zajęcia teoretyczne (z zakresu przepisów bhp, zasad pierwszej pomocy, podstaw komputera oraz szkolenia zawodowe). Ponadto uczestnicy mają zajęcia z doradcą zawodowym i przechodzą z psychologiem trening umiejętności społecznych. Dzięki temu wykształcają w sobie cechy pozwalające sprostać wymogom nowoczesnego rynku pracy.

W ramach CISTOR uczestnicy doskonalą swoje umiejętności w 4 profilach zawodowych: budowlanym, porządkowym, opiekuńczym i gastronomiczno - hotelarskim.

REFUNDACJA WYNAGRODZEŃ

Zatrudnienie wspierane - REFUNDACJA WYNAGRODZEŃ

Pracodawca, który zatrudni na umowę o pracę osobę kończącą uczestnictwo w projekcie (uczestnictwo musi trwać minimum 6 miesięcy), przez 6 miesięcy otrzymuje częściową refundację wynagrodzenia w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne.

PRZYKŁADOWA KALKULACJA:


miesiące


koszt pracodawcy


wysokość refundacji


koszt pracodawcy
przy zatr. wspieranym


I - VI


3.626,46 zł


1.457,07 zł


2.169,39 zł


zysk w skali 6 miesięcy:


13.016,34 zł


Uwaga: w symulacji przyjęto założenie, iż wynagrodzenie pracownika kształtuje się na poziomie minimalnym (3.010,00 zł brutto) i wysokości zasiłku dla bezrobotnych 1.240,80zł.

W zamian pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia skierowanego pracownika przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy. Refundacji tej dokonuje starosta ze środków Funduszu Pracy, w okresach miesięcznych, na podstawie wniosku pracodawcy jako pomoc de minimis. Po upływie roku czasu nie ma obowiązku przedłużenia umowy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym

drukuj  
Nasi partnerzy: