2013-02-12

Warsztaty dla uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”

Warsztaty dla uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”

W terminie od 07.01.2013 r. do 24.06.2013 r. CISTOR® Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu realizuje usługę polegającą na przeszkoleniu i udzieleniu wsparcia 22 beneficjentom biorącym udział w projekcie Klub Integracji Społecznej „Nad Drwęcą” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2. POKL „Przeciwdziałanie wykluczeniu, wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Warsztaty i szkolenia odbywają się w dwóch grupach szkoleniowych:

  • I grupa szkoleniowa – 10 osób w wieku powyżej 25 lat;
  • II grupa szkoleniowa – 12 osób w wieku 15-25 lat;

Realizacja usługi obejmuje następujące szkolenia dla obydwu grup:

1. Warsztat interpersonalny z indywidualnym poradnictwem psychologicznym:

  • 32 godz. warsztatów grupowych dla każdej z grup /łącznie 64 godz./,
  • 32 godz. poradnictwa indywidualnego;

Cel: wyuczenie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, umiejętnego rozwiązywania sporów, budowania pozytywnej samooceny, budowania zespołu i funkcjonowania w grupie, asertywności, radzenia sobie ze stresem, łamania stereotypów na temat postrzegania roli kobiety i mężczyzny, budowanie integracji i motywacji  oraz rozwój osobisty uczestników projektu.

2.  Warsztat aktywnego poruszania się po rynku pracy z indywidualnym poradnictwem:

  • 32 godz. warsztatów grupowych dla każdej z grup /łącznie 64 godz./,
  • 48 godz. poradnictwa indywidualnego;

Cel: analiza preferencji i kwalifikacji zawodowych- uwzględniających zawody deficytowe i nadwyżkowe na rynku pracy, określenie profilu osobowego na rynku pracy, kształtowanie umiejętności poruszania się po rynku pracy, wyuczenie aktywnych metod poruszania się po rynku pracy, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych, elementy autoprezentacji i kreowania poprawnego wizerunku, przygotowywanie do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, metod adaptacji w nowym miejscu pracy i cech pożądanych u pracownika, prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy tj. rodzaje umów o prace, czas wolny w pracy, regulamin pracy, ogólny wymiar czasu pracy, urlopy, dyscyplina pracy, BHP).

3.  Warsztat gospodarowania budżetem domowym i gotowania:

  • 48 godz. warsztatów dla każdej z grup /łącznie 96 godz./, w tym 12 godz. zajęć teoretycznych i 36 godz. zajęć praktycznych z gotowania;

Cel: przekazanie umiejętności praktycznych i teoretycznej wiedzy w zakresie racjonalnego, zdrowego i oszczędnego przygotowywania posiłków, umiejętności gospodarowania własnymi zasobami, umiejętnością wyboru ofert np. kredytowych wraz z umiejętnym czytaniem umów.

4. Poradnictwo specjalistyczne indywidualne – terapeutyczne – 16 godz.,
Cel: udzielanie indywidualnej szeroko rozumianej pomocy osobom i ich rodzinom dotkniętym problemem uzależnień i współuzależnień.

5. Poradnictwo specjalistyczne indywidualne – prawne – 12 godz.,
Cel: udzielanie indywidualnej szeroko rozumianej pomocy osobom i ich rodzinom w rozwiązywaniu ich problemów poprzez wsparcie prawne, pisanie pism i wniosków procesowych.

 

Projekt Klub Integracji Społecznej „Nad Drwęcą” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

drukuj  
Nasi partnerzy: