2011-07-07

Rozpoczęliśmy nowy projekt

 

20 czerwca 2011 rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych”.

Celem projektu jest wsparcie procesu aktywizacji społecznej i zawodowej 15 osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej, zamieszkujących w Toruniu, posiadających zadłużenie czynszowe, poprzez udział w CIS. Projekt zostanie zakończony 31 grudnia 2011 roku.

Uczestnicy w trakcie trwania projektu biorą udział w zajęciach przez 5 dni w tygodniu po 6h. Projekt zostanie zakończony 31 grudnia 2011.

W ramach zajęć reintegracji społecznej uczestnicy odbędą m.in.:
•    poradnictwo socjalne                      
•    gospodarowanie budżetem domowym            
•    trening interpersonalny                
•    warsztaty doradztwa zawodowego
•    trening przedsiębiorczości
•    zajęcia komputerowe
•    wizaż i autoprezentacja

Natomiast na reintegrację zawodową składa się:
•    praktyczna i teoretyczna nauka zawodu
•    pośrednictwo pracy
•    indywidualne szkolenia zawodowe

Dla osób, które ukończą udział w CIS:
•    prace społecznie użyteczne
•    zatrudnienie wspierane u pracodawcy
•    zatrudnienie u potencjalnych pracodawców

Podczas trwania projektu:
•    ubezpieczenie NW
•    wstępne badania lekarskie
•    szkolenie BHP
•    posiłek raz dziennie
•    świadczenie integracyjne
•    bilet miesięczny
•    odzież robocza niezbędna do odbywania praktycznej nauki zawodu

 

Projekt realizowany jest przez Centrum Integracji Społecznej CISTOR prowadzone przez nasze Stowarzyszenie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Toruniu w ramach zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – edycja 2011-2015” 
drukuj  
Nasi partnerzy: