2011-07-05

Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne poszukuje podwykonawców do realizacji szkoleń

W związku z realizacją projektu „Wracamy II – program aktywizacji zawodowej kobiet wychowujących dzieci”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne poszukuje podwykonawcy do realizacji zadania zgodnie z poniższą specyfikacją.


1.    PRZEDMIOT
Realizacja szkoleń zawodowych dla 15 uczestniczek projektu „Wracamy II”.
Wspólny słownik CPV 80400000-8
Rodzaje szkoleń:
a)    kurs prawa jazdy – 7 osób,
b)    profesjonalna obsługa klienta – 2 osoby,
c)    podstawy księgowości z elementami kadr i płac – 3 osoby,
d)    język angielski na poziomie podstawowym – 2 osoby,
e)    język francuski na poziomie zaawansowanym – 1 osoba.

2.    WARUNKI REALIZACJI SZKOLEŃ
a)    Wykonawca zapewnia każdej uczestniczce materiały szkoleniowe niezbędne do przeprowadzenia szkolenia.
b)    Wykonawca zapewnia bazę lokalową do przeprowadzenia szkoleń.
c)    Szczegółowe terminy poszczególnych szkoleń ustala wykonawca w porozumieniu z uczestniczkami projektu oraz Zamawiającym.
d)    Wykonawca dba o prawidłowe dokumentowanie obecności poszczególnych osób na szkoleniach.
e)    Wykonawca wystawia każdej uczestniczce zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia.
f)    Wykonawca ma obowiązek zbadać efektywność szkoleń przy pomocy ankiet ewaluacyjnych dla uczestniczek.
g)    Wykonawca jest zobowiązany do oznaczania wszystkich materiałów szkoleniowych, list obecności i zaświadczeń logotypami zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego wzorem.
h)    Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia informacji dot. przeprowadzonych przez siebie szkoleń w portalu www.inwestycjawkadry.info.pl.
i)    Szkolenia nie mogą być krótsze niż 24 godziny dydaktyczne, zaś w przypadku szkoleń językowych – niż 48 godzin dydaktycznych.
j)    Koszt realizacji kursu prawa jazdy powinien uwzględniać koszt wykonania badań lekarskich oraz pierwszego egzaminu.
k)    Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest łączną ceną realizacji wszystkich szkoleń i powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
l)    Wykonawca nie może do realizacji szkoleń zatrudnić pracowników Zamawiającego.
m)    Wykonawca zgadza się na udostępnienie wszelkiej dokumentacji - zwłaszcza finansowej - związanej z zamówieniem uprawnionym instytucjom zewnętrznym.

3.    TERMIN REALIZACJI SZKOLEŃ
21.07.2011 – 30.09.2011.

4.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
a)    O realizację zadania mogą ubiegać się wyłącznie podmioty będące instytucjami szkoleniowymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), tj. posiadające wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
b)    Wykonawca musi dysponować wiedzą, doświadczeniem oraz potencjałem niezbędnym do realizacji zadania. W tym celu wykonawca musi do oferty dołączyć wykaz co najmniej 10 zrealizowanych przez siebie w ostatnich 3 latach szkoleń, z czego z co najmniej 2 zakresów podanych w pkt. 1.
d)    Szkolenie powinno być przeprowadzone w warunkach lokalowych dostosowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych i pod tym kątem odpowiednio wyposażonych.
e)    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
f)    Kilku Wykonawców może wspólnie ubiegać się o wykonanie zadania; Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają wówczas pełnomocnika do reprezentowania ich w toku postępowaniu i do zawarcia umowy.
g)    Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy na realizację zadania umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
h)    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


5. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE POWINIEN DOSTARCZYĆ WYKONAWCA
a)    wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1),
b)    ramowe programy poszczególnych szkoleń wraz z informacją o metodach nauczania oraz wymiarze czasowym (załącznik nr 2),
c)    oświadczenie dotyczące spełniania warunków określonych w pkt. 2 (załącznik nr 3),
d)    wykaz przeprowadzonych szkoleń grupowych (załącznik nr 4) oraz min. 3 dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o realizację zadania, dokumenty c) i d) składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy składają wspólny dokument.

6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIE OFERT
a)    Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, pisemnie, na papierze.
b)    Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
c)    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej następująco:
Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne
87-100 Toruń, ul. Stokrotkowa 22
z dopiskiem
„Oferta – szkolenia zawodowe dla uczestniczek projektu „WRACAMY II”
d)    Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz uczestnictwem w przetargu.
e)    Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego (sekretariat) – 87-100 Toruń, ul. Stokrotkowa 22, w terminie do dnia 20.07.2011r. do godz. 10.00.

7. ZASADY WYBORU OFERTY
Ofert będą oceniane wg następujących kryteriów:
a)    cena – 40 pkt. 
Kryterium cenowe będzie obliczane wg wzoru:

                 najniższa oferowana cena
CENA = --------------------------------- x 100 x 40
                  cena oferty ocenianej

b)    programy szkoleń i metody nauczania – 20 pkt.
W kryterium tym oceniane będą:
- zaproponowany program szkoleń (1-10 pkt.),
- forma realizacji szkoleń, wzbogacenie programu szkolenia o dodatkowe elementy, praktykę, wykorzystanie w procesie edukacji innowacyjnych form oraz nowoczesnych technologii, (1-10 pkt.).
c)    łączny godzinowy wymiar proponowanych szkoleń – 20 pkt.
 

Lp.

Łączna liczba godzin

Liczba przyznanych punktów

1.

do 200

5 pkt

2.

201 – 265

10 pkt

2.

266 – 330

15 pkt

3.

331 i więcej

20 pkt


d)    doświadczenie wykonawcy w przeprowadzaniu szkoleń – 20 pkt.

Lp.

Liczba szkoleń grupowych* przeprowadzonych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

Liczba przyznanych punktów:

1.

5 – 10 szkoleń grupowych*

5 pkt

2.

11 – 15 szkoleń grupowych*

10 pkt

2.

16 - 20 szkoleń grupowych*

15 pkt

3.

  21 – 25 szkoleń grupowych lub więcej*

20 pkt

   
Lp.    Liczba szkoleń grupowych* przeprowadzonych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie    Liczba przyznanych punktów:
1.    5 – 10 szkoleń grupowych*    5 pkt
2.    11 – 15 szkoleń grupowych*    10 pkt
2.    16 - 20 szkoleń grupowych*    15 pkt
3.      21 – 25 szkoleń grupowych lub więcej*    20 pkt
*Szkolenie grupowe - to szkolenie, w którym uczestniczyło w danym okresie  min. 10 osób                    

8. OSOBA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI
Michał Siromski, tel. (56) 654 92 79; email: m.siromski@cistor.pl.

Załączniki:
Nr 1 – Formularz ofertowy
Nr 2 – Ramowe programy poszczególnych szkoleń wraz z informacją o wymiarze czasowym
Nr 3 – Oświadczenie Oferenta o spełnianiu wymogów Zamawiającego
Nr 4 - Wykaz przeprowadzonych przez Oferenta szkoleń grupowych

 

 

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA!

Projekt współfinansowany przez Unię  Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

docZapytanie ofertowe - szkolenia II edycja - załączniki
pdfZapytanie ofertowe - szkolenia II edycja - załączniki
drukuj  
Nasi partnerzy: