2011-06-13

Ogłoszenie o przetargu - szkolenia zawodowe

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, ul.  Stokrotkowa 22, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 654 92 79, faks 056 654 92 79; mail:cistor@cistor.pl

2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 
Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy.

3. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.cistor.pl  w zakladce Pobierz/Przetargi 2011 (format MS Word 2003PDF)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie na wniosek zainteresowanego w siedzibie Stowarzyszenia: ul. Stokrotkowa 22, 87-100 Toruń, sekretariat, w godzinach pracy Stowarzyszenia.
      
4. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
4.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń  zawodowych dla beneficjentów ostatecznych projektu Stokrotkowy Start – reintegracja prowadzona w CISTOR w Toruniu. Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.
Rodzaje szkoleń:
1. szkolenie teoretyczne i praktyczne dla  9 beneficjentów ostatecznych grupy gastronomiczno -  hotelarskiej, pn. „Stół szwedzki na cztery pory roku” Czas trwania minimum 50 godzin. Wykonawca zapewnia materiały szkoleniowe i surowce niezbędne do przeprowadzenia szkolenia dla wszystkich uczestników szkolenia.
2. szkolenie teoretyczne dla 6 beneficjentów ostatecznych grupy budowlano – porządkowej, pn. „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie”. Czas trwania minimum 64 godziny. Wykonawca zapewnia materiały szkoleniowe dla wszystkich uczestników szkolenia.
3. szkolenie teoretyczne i praktyczne dla  dwóch grup porządkowych (łącznie 17 osób -  po 8 i 9 osób w grupie), pn. „Operator usług utrzymania czystości z obsługą maszyn sprzątających i modułem higiena szpitalna ” Czas trwania – minimum 48 godzin dla każdej grupy. Wykonawca zapewnia materiały szkoleniowe i surowce niezbędne do przeprowadzenia szkolenia dla wszystkich uczestników szkolenia.

Wykonawca zapewnia: 
- wyposażoną bazę lokalową do przeprowadzenia szkolenia teoretycznego i praktycznego
- ciepłe napoje (kawa, herbata) , wodę mineralną każdego dnia szkolenia oraz drobny poczęstunek (słodycze),
- umieszczanie w miejscu szkolenia informacji o szkoleniu z oznakowaniem unijnym oraz nazwą projektu współfinansowanego ze środków EFS
- prowadzenie bieżącej dokumentacji przebiegu szkolenia  (m.in. listy obecności uczestnika szkolenia- potwierdzanie obecności za pomocą własnoręcznego czytelnego podpisu, kserokopii dziennika zajęć, a po zakończeniu szkolenia przekazanie oryginałów tych dokumentów Zamawiającemu wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji,

4.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

5. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania przez Wykonawców ofert wariantowych.

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przewidywany termin realizacji: 01 czerwiec- 31 październik 2011r.

7. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1. Udział w postępowaniu mogą wziąć Wykonawcy, którzy złożą ofertę  według określonego wzoru oraz spełnią wymagania określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniezamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 tej ustawy. 

2. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że jest instytucją szkoleniową w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), tj. posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

3. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez instytucję szkoleniową dysponującą wykwalifikowaną kadrą wykładowców i instruktorów posiadających wykształcenie i kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe zgodne z kierunkiem szkolenia lub prowadzonych przedmiotów/zagadnień – a także jeżeli są wymagane – udokumentowane uprawnienia do prowadzenia danego szkolenia.

4. Wykonawca winien posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia - Wykonawca winien wykazać, że wykonał co najmniej 130 godzin usług tożsamych z przedmiotem zamówienia.

Ocena spełnienia tych warunków będzie dokonana na podstawie złożonegoprzez Wykonawców oświadczenia i innych dokumentów wymienionych wSIWZ.

8. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
  
9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1.    cena  – 100 %
  
Zamawiający udzieli Zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskanajwiększą liczbę punktów wyliczonych w oparciu o podane kryteria wyboru iw sposób określony w SIWZ

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w siedzibie Stowarzyszenia Partnerstwo Społeczne (sekretariat) 87-100 Toruń, ul. Stokrotkowa 22. Termin składania ofert upływa 22.06.2011r. godz. 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi 22.06.2011r. godz. 9.15

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Składający ofertę będą nią związani przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

12. INNE INFORMACJE

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z 
zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz zamówień uzupełniających.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznychw dniu 13.06.2011r. 


w imieniu zarządu
Małgorzata Kowalska


W załączniku są dostępne odpowiedzi na pytania zadawane przez zainteresowane osoby/podmioty.

pdfWyjaśnienia
docSWIZ 13.06.2011
pdfSWIZ 13.06.2011
drukuj  
Nasi partnerzy: