O projekcie

    CAL - Pracownia Inspiracji"         


Opis projektu:
Projekt realizowany jest przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne wraz z partnerem krajowym Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z Warszawy oraz partnerem ponadnarodowym Stowarzyszeniem BBQ Berufliche Bildung GmbH ze Stuttgartu w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i współfinansowany jest z Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Okres realizacji projektu: od 02.01.2012r. do 30.09.2013r.

Cel:
Aktywizacja zawodowa i społeczna 16 osób (młodzież w wieku 15-20 lat) nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, na terenie toruńskiej dzielnicy Wrzosy przez adaptację metody CAL (Centrum Aktywności Lokalnej) oraz implementację metod reintegracji zawodowej stosowanych na terenie Niemiec w ramach utworzonego na terenie Wrzosów Centrum Aktywności Lokalnej.  

Grupa docelowa:
16 osób (8 kobiet, 8mężczyzn) w wieku 15-20 lat zamieszkujących lub uczących się na terenie toruńskiej dzielnicy Wrzosy, niezatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub niepełnym średnim.

Główne działania:  

1. Przeszkolenie pracowników projektu z metody CAL  

2. Akademia Lidera dla młodzieży - zaangażowanie młodzieży w sprawy lokalnego społeczeństwa i przygotowanie do działań w środowisku lokalnym.  

3. Integracja społeczna dla młodzieży

 • organizacja comiesięcznych przedsięwzięć dla społeczności lokalnej, 
 • alternatywne formy spędzania czasu wolnego, 
 • wyjazdy integracyjne, 
 • indywidualne poradnictwo pedagogiczne, 
 • indywidualne poradnictwo socjalne, 
 • indywidualne poradnictwo prawne, 
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne.    

4. Integracja zawodowa dla młodzieży:

 • warsztaty dot. orientacji zawodowej, 
 • indywidualne doradztwo zawodowe, 
 • indywidualne i grupowe szkolenia zawodowe, 
 • wolontariat w celu nabycia doświadczenia zawodowego.    

5. Laboratorium Integracji - spotkania pracowników projektu wraz z przedstawicielami lokalnych instytucji (MOPR, szkoła, dzielnicowi, radny, ksiądz, itp.) w celu wypracowania modelu aktywnej integracji społecznej i zawodowej dla młodzieży wydanego w formie publikacji i prezentowanego na seminariach na terenie województwa kuj-pom.  

6. Współpraca ponadnarodowa - wizyta studyjna w siedzibie partnera w celu zapoznania z metodą aktywizacji zawodowej stosowanej w Niemczech oraz jej importu i adaptacji na warunki lokalne.  

Podczas trwania projektu młodzież biorąca udział ma zapewnione:

 • ubezpieczenie NNW, 
 • catering na zajęciach, 
 • badania lekarskie przed podjęciem wolontariatu, 
 • szkolenia indywidualne i grupowe, 
 • wolontariat w interesujących placówkach, 
 • 2 wyjazdy integracyjne, 
 • 12 wyjść w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego, 
 • środki finansowe na organizację wraz z Animatorem 12 przedsięwzięć dla społeczności lokalnej, 
 • bilet MZK na dojazd do miejsc odbywania wolontariatu, 
 • bezpłatne poradnictwo prawne, socjalne, psychologiczne, 
 • pedagogiczne oraz doradztwo zawodowe.          

Kontakt w sprawie projektu:
CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne
ul. Stokrotkowa 22
87-100 Toruń
tel. / fax : 56 654 92 79
tel.: 56 654 69 61
cistor@cistorsps.pl


Osoby do kontaktu: Magda Szymańska, Iza Kowalska  

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 - 15:30 

drukuj  
Nasi partnerzy: