Fundusz Pożyczkowy ES

Projekt zakończył się 30 listopada 2013r.

Pożyczki dla PES, opracowane zostały w ramach Projektu PI: Fundusz Pożyczkowy ES, realizowanego w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej, działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez SPS Cistor oraz Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy.

Produktem finalnym projektu jest procedura udzielania pożyczek dla PES, wychodząca naprzeciw ich potrzebom. Współpraca funduszu pożyczkowego i poręczeniowego eliminuje konieczność podwójnej oceny – dokumenty składane są w jednym miejscu i na jednym formularzu, od razu też podejmowana jest wstępna decyzja.

Pożyczkę mogą uzyskać PES posiadające siedzibę i prowadzące swoją działalność na terenie województwa kujawsko - pomorskiego. Może ona zostać udzielona na cele obrotowe, obrotowo-inwestycyjne albo inwestycyjne,  bezpośrednio związane z podejmowaniem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej lub działalności statutowej Wnioskodawcy, w szczególności na:

 • nabycie środków trwałych,
 • budowę, przebudowę, adaptację lub modernizację środków trwałych,
 •  zakup wyposażenia,
 • zakupy materiałów i surowców niezbędnych dla realizacji założonego przedsięwzięcia,
 • zakup oprogramowania,
 • pokrycie kosztów innych wydatków bezpośrednio związanych z prawidłową instalacją i uruchomieniem sprzętu,
 • prefinansowanie przedsięwzięć mających przyznane środki w ramach projektów krajowych,     unijnych i innych (dotyczy FP, którego kapitał nie pochodzi z funduszy europejskich),
 • pokrycie kosztów bieżącej działalności PES.

W ramach przygotowanego produktu oferujemy:

 • długi okres spłaty pożyczki - do 60 miesięcy
 • skrócony okres oczekiwania na decyzję – 10 dni
 • niskie koszty (odsetki od 5,51% do 8,91% plus prowizja za poręczenie liczona od kwoty poręczenia od 0,6% do 3,6%.)

Jeżeli są Państwo zainteresowani pozyskaniem finansowania zwrotnego serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dokumentami zamieszczonymi na naszych stronach internetowych:

http://www.cistorsps.pl/art/56/informacje-dla-pes.html

http://www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl/projekty-wspolfinansowane-z-funduszy-unijnych/pokl-fundusz-pozyczkowy-es/

Szczegółowe informacje oraz pomoc przy wypełnianiu dokumentów uzyskają Państwo w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym bezpośrednio kontaktując się z Panią Aleksandrą Kwiatkowską.

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

ul. Stokrotkowa 22, pokój 19.

87-100 Toruń

Tel: 56-654-92-79

e-mail: fpes@cistorsps.pl

UWAGA: Punkt Informacyjno-Konsultacyjny czynny jest w godzinach od 7:30 do 15:30.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Partnera:

drukuj  
Nasi partnerzy: