O projekcie

Opis projektu: 
Projekt „PI: Fundusz pożyczkowy ES” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII: "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.2. - "Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej", Poddziałanie 7.2.1. - "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"). Projekt realizowany jest w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym z siedzibą w Toruniu.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2012r. do 30.11.2013r. 

Cel: 
Głównym celem realizacji projektu jest wypracowanie i przetestowanie nowego narzędzia wsparcia PES, które zwiększy ich stabilność. Narzędziem tym są pożyczki dostosowane do potrzeb organizacji III sektora.

Główne działania:
W pierwszym etapie projektu – od stycznia do czerwca 2012 roku – przeprowadzona zostanie pogłębiona diagnoza potrzeb i finansowych możliwości PES i opracowane zostaną procedury udzielania pożyczek. Od sierpnia 2012 r. do maja 2013 r. conajmniej jeden z PES z woj. kujawsko-pomorskiego otrzyma pożyczkę. Środki będą mogły być przeznaczone także na sfinansowanie celów, których osiągnięcie nie byłoby możliwe z innych źródeł np. funduszy europejskich czy dotacji celowej samorządu województwa. Po zmodyfikowaniu produktu na podstawie doświadczeń z jego testowania wypracowana procedura będzie upowszechniana - m.in. wśród innych funduszy pożyczkowych i poręczeniowych na terenie kraju. 

Kontakt w sprawie projektu: 
CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne 
ul. Stokrotkowa 22 
87-100 Toruń 
tel. / fax : 56 654 92 79 
tel.: 56 654 69 61 
fpes@cistorsps.pl 

Osoba do kontaktu: Aleksandra Kwiatkowska

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 - 15:30

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Partnera: www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl

drukuj  
Nasi partnerzy: