Nowa Droga

Podsumowanie projektu

Pilotażowe wdrożenie pod nazwą „Nowa Droga” realizowane było w okresie 01.08.2012 - 31.10.2013, w ramach projektu systemowego "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej", realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych. Projekt finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pilotażowe wdrożenie „Nowa Droga” realizowane było przez Gminę Miasta Torunia (funkcję lidera projektu pełnił Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu), w partnerstwie z CISTOR® Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne. Projekt służył dwóm celom: dostarczeniu wsparcia zagrożonym wykluczeniem społecznym mieszkańcom Torunia oraz przetestowaniu opracowanych przez ekspertów standardów usług i modeli instytucji.

Wśród testowanych rozwiązań był Model Centrum Integracji Społecznej oraz Standard KIS ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy. W oparciu o przygotowane przez ekspertów wytyczne CISTOR® SPS zrealizował edycję zatrudnienia socjalnego w ramach CIS oraz KIS.

1) Model CIS

Projekt przewidywał realizację edycji CIS dla 25 mieszkańców Torunia. Z uwagi na fluktuację ostatecznie w programie wzięły udział 43 osoby, z czego ukończyły ją 21.

Uczestnicy programu mieli możliwość udziału w zajęciach reintegracji społecznej (zajęcia terapeutyczne, zajęcia edukacyjne, trening gospodarowania budżetem domowym, indywidualne poradnictwo) oraz zawodowej (szkolenia teoretyczne, praktyczna nauka zawodu). W trakcie 9 miesięcy udziału uczestnicy otrzymywali bilety miesięczne MZK, posiłki, specjalistyczną pomoc oraz świadczenie integracyjne.

Ostatnią faza testowania modelu był trwający 3 miesiące monitoring losów absolwentów. Na podstawie zebranych informacji ustalono iż:

 • 9 absolwentów podjęło zatrudnienie na umowę o pracę w ramach zatrudnienia wspieranego,
 • 2 absolwentów podjęło zatrudnienie na umowę o pracę,
 • 1 absolwent podjął zatrudnienie na umowę-zlecenie,
 • 2 absolwentów podjęło zatrudnienie bez umowy,
 • 5 absolwentów nie podjęło do 31.10.2013 zatrudnienia,
 • z 2 absolwentami nie udało się nawiązać kontaktu.

Ponadto sformułować można następujące wnioski:

 • wskaźnik zatrudnienia absolwentów na dzień 31.10.2013 wyniósł co najmniej 57% (uwzględniając zatrudnienie bez umowy - 66%),
 • wśród pracujących absolwentów zdecydowanie dominuje (64%) zatrudnienie wspierane,
 • niemal wszyscy pracujący absolwenci wykonują obowiązki zgodne z przygotowaniem zawodowym uzyskanym podczas programu,
 • tylko jednemu absolwentowi zdarzyło się stracić zatrudnienie (na skutek własnej decyzji o odejściu), jednak jeszcze w okresie monitoringu znalazł kolejne zatrudnienie,
 • niemal wszyscy pracujący absolwenci są zadowoleni ze swojego miejsca pracy, zwłaszcza pozytywne oceniają panującą w pracy atmosferę.

2) Standard KIS

W programie KIS uczestniczyło 14 podopiecznych MOPR w Toruniu z Rejonu Pracy Socjalnej Fałata. Były to osoby bezrobotne, mające trudności w funkcjonowaniu społecznym, problemy adaptacyjne i deficyty w zakresie podstawowych kompetencji osobistych, społecznych i ogólno-pracowniczych.

W projekcie zrealizowano zadania w dwóch etapach:

I. ETAP – przygotowanie do roli osoby pracującej (listopad 2012r. – kwiecień 2013r.)

a) 72godz. zajęć grupowych i 30godz. poradnictwa zawodowego indywidualnego.

 • warsztaty motywacyjno-integracyjne /8godz./
 • trening pracy /38 godz./,
 • poradnictwo zawodowe /30 godz., po 2 godz. na osobę/
 • trening umiejętności społecznych / 28 godz./

b) wolontariat (grudzień 2012 – kwiecień 2013).

Beneficjenci odbyli wolontariat w różnych placówkach, dobranych w zależności od przeprowadzonej przez doradcę zawodowego diagnozy zawodowej, która uwzględniała zdolności psychofizyczne, zdrowotne, poziom wykształcenia oraz umiejętności.

II. ETAP – okres przygotowania do roli zawodowej. 

a) staże zawodowe – 5 uczestników kierowanych było przez PUP w miejsca gdzie można było odbyć staż zawodowy, jednak żadna z osób nie przeszła pozytywnie rozmowy kwalifikacyjnej i nie otrzymała stażu.

b) prace społecznie użyteczne (PSU)

Działanie było zaplanowane do realizacji od 01.05.2013 r. do 30.10.2013 r. jednak ze względu na Uchwałę Rady Miasta Torunia, która reguluje PSU działanie to zostało przesunięte do realizacji od 01.04.2013 r. do 31.12.2013 r

Uczestnicy realizują prace społecznie-użyteczne w:

 • 1 osoba - Przedszkole Miejskie nr 17 w Toruniu,
 • 2 osoby – Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu,
 • 1 osoba – Przedszkole Miejskie nr 9 w Toruniu.
 • 1 osoba – Fundacja Światło w Toruniu –Uczestniczka, która odbywała tu PSU dostała propozycją pracy w w/w instytucji i od 08.10.2013 zatrudniona jest na umowę zlecenie.

Podczas pilotażu CISTOR przygotował kilkadziesiąt uwag i propozycji modyfikacji obu testowanych rozwiązań. Propozycje te przekazane zostały Wspólnocie Roboczej Związków Organizacji Socjalnych.

drukuj  
Nasi partnerzy: