2013-04-16

Szkolenia systemowe

GOPS Lubicz 2013 r.

W wyniku wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w 2013 r. realizujemy następujące zadania dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu:

I. Przeprowadzenie warsztatów dla uczestników projektu pt. Klub Integracji Społecznej ”Nad Drwęcą”

Wszystkie warsztaty i poradnictwa prowadzone w ramach niniejszego działania przeznaczone są dla 2 grup warsztatowych:

 • I grupa warsztatowa – 10 osób w wieku powyżej 25 lat,
 • II grupa warsztatowa – 12 osób w wieku poniżej 25 lat,

W ramach usługi prowadzone są następujące zajęcia:

a) warsztat interpersonalny z indywidualnym poradnictwem psychologicznym
termin realizacji: 09.01.2013 r. – 12.06.2013 r.
czas trwania warsztatu: 32 godziny edukacyjne dla każdej z dwóch grup tj. 64 godziny łącznie
czas trwania poradnictwa: 32 godziny dla wszystkich uczestników

b) warsztat aktywnego poruszania się po rynku pracy z indywidualnym poradnictwem w zakresie doradztwa zawodowego
termin realizacji: 10.01.2013 r. – 19.06.2013 r.
czas trwania warsztatu: 32 godziny edukacyjne dla każdej z dwóch grup tj. 64 godziny łącznie
czas trwania poradnictwa: 48 godziny dla wszystkich uczestników

c) warsztat gospodarowania budżetem domowym i gotowania
termin realizacji: 07.01.2013 r. – 24.06.2013 r.
czas trwania warsztatu: 48 godzin edukacyjnych dla każdej z dwóch grup tj. 96 godzin łącznie przy czym zajęcia teoretyczne w wymiarze 12 godzin, zajęcia praktyczne w wymiarze 36 godzin edukacyjnych –dla każdej z grup

d) poradnictwo specjalistyczne indywidualne – terapeutyczne
termin realizacji: 12.03.2013 r. – 05.06.2013 r.
16 godzin poradnictwa, z którego może skorzystać 22 uczestników projektu wraz z otoczeniem,

e) poradnictwo specjalistyczne indywidualne – prawne
termin realizacji: 12.03.2013 r. – 19.06.2013 r.
12 godzin poradnictwa, z którego może skorzystać 22 uczestników projektu wraz z otoczeniem,

Projekt współfinansowany jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII „Promocja integracji Społecznej” Działanie 7.2 „ Przeciwdziałanie wykluczeniu, wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

 

II. Kompleksowa usługa reintegracji zawodowej i społecznej zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym dla 11 osób w ramach Centrum Integracji w związku z realizacją projektu: „Aktywni i zintegrowani w gminie Lubicz”

Liczba uczestników: 11 osób

Termin realizacji działań w ramach usługi: 29.03.2013r. – 02.10.2013 r.

Zajęcia realizowane  w ramach usługi:

a) reintegracja społeczna:

 • zajęcia integracyjne /12 godzin/,
 • trening interpersonalny /30 godzin/,
 • warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy /30 godzin/,
 • warsztaty komputerowe /30 godzin/

b) reintegracja zawodowa:

 • teoretyczne szkolenie zawodowe /30 godzin/,
 • praktyczna nauka zawodu /min. 600 godzin/.

Na podstawie diagnoz zawodowych sporządzonych przez doradcę zawodowego prowadzącego warsztat aktywnego poruszania się po rynku pracy, uczestnicy będą realizowali reintegrację zawodową w grupach: gastronomiczno – hotelarskiej (8 osób) i budowlanej (3 osoby).

Ponadto uczestnikom zapewniono:

 • szkolenie BHP i p.poż.,
 • materiały szkoleniowe,
 • badania lekarskie,
 • odzież roboczą,
 • alternatywne formy spędzania czasu wolnego,

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywniej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywniej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

III Kompleksowa usługa reintegracji zawodowej i społecznej zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym  dla 33 osób ramach Klubu Integracji Społecznej dla w związku z realizacją projektu: „Aktywni i zintegrowani w gminie Lubicz”:

Termin realizacji działań w ramach usługi: 28.03.2013r. – 03.10.2013 r.

Zajęcia realizowane w ramach usługi:

a) warsztat doradztwa zawodowego w 2 grupach warsztatowych po 16 i 17 osób (12 godzin dla każdej z grup);
b) poradnictwo indywidualne w zakresie doradztwa zawodowego 33 osób w wymiarze 1,5 godz. dla każdego uczestnika,
c) warsztat z zakresu rozwoju kompetencji życiowych w 2 grupach warsztatowych po 16 i 17 osób (12 godzin dla każdej z grup);
d) poradnictwo indywidualne w zakresie rozwoju kompetencji dla 33 osób w wymiarze 1 godz. dla każdego uczestnika
e) poradnictwo prawne indywidualne w wymiarze 10 godzin,

Podczas poradnictwa indywidualne w zakresie doradztwa zawodowego zostaną wykonane diagnozy zawodowe wszystkich uczestników. Na podstawie tych diagnoz oraz po konsultacji z pracownikami socjalnymi z GOPS w Lubiczu doradca zawodowy wskaże:

a) 3 osoby do odbycia szkolenia zawodowego w wymiarze 30 godz. teoretycznych i min. 80 godz. praktycznych,
b) 4 osoby do odbycia 3 miesięcznego stażu zawodowego,

Wszystkim uczestnikom zapewniono materiały szkoleniowe do zajęć. Ponadto osobom realizującym szkolenia zawodowe i staże zostaną zapewnione:

 • badania lekarskie,
 • szkolenie w zakresie BHP i p.poż.,
 • odzież ochronna, zgodna ze stanowiskiem pracy, do którego uczestnik będzie przyuczany,
 • stypendium stażowe.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywniej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywniej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

IV Przeprowadzenie warsztatów dla 12 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim uczestników projektu pt. „Aktywni niepełnosprawni w gminie Lubicz”

W ramach usługi prowadzone są następujące zajęcia:

a) warsztat gospodarowania budżetem domowym i gotowania

termin realizacji: 15.05.2013 r. – 02.09.2013 r.
czas trwania: 64 godzin edukacyjnych przy czym zajęcia teoretyczne w wymiarze 6 godzin, zajęcia praktyczne w wymiarze 58 godzin edukacyjnych

b) warsztat komputerowy

termin realizacji: 17.05.2013 r. – 09.09.2013 r.
czas trwania: 64 godziny edukacyjne

c) poradnictwo specjalistyczne indywidualne – prawne

termin realizacji: 28.05.2013 r. – 03.09.2013 r.
czas trwania: 48 godzin poradnictwa indywidualnego dla 12 uczestników projektu oraz otoczenia

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji Społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy

 

V Przeprowadzenie, w okresie od czerwca 2013 do sierpnia 2013, szkoleń zawodowych z zakresu:

 • „Opiekuj osób zależnych” – 2 osoby,
 • „Nowoczesny sprzedawca z fakturowaniem i obsługa kasy fiskalnej” – 3 osoby,
 • „Cukiernik” – 1 osoba,
 • „Kucharz” – 3 osoby,
 • „Kadry pi płace” – 1 osoba,
 • „Profesjonalny pracownik porządkowy z pielęgnacją terenów zielonych” – 3 osoby.

dla uczestników projektu Klub Integracji Społecznej „Nad Drwęcą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.2  POKL „Przeciwdziałanie wykluczeniu, wzmacnianie sektora ekonomii społecznej”  Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

 


 

GOPS OBROWO 2013 r.

W wyniku wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w 2013 r. realizujemy następujące zadania dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie:

I Kompleksowa usługa reintegracji zawodowej i społecznej zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym dla 13 osób w ramach Centrum Integracji w związku z realizacją projektu: „Bezrobocie – To Nie Dla Nas”

Liczba uczestników: 13 osób

Termin realizacji działań w ramach usługi: 02.04.2013r. – 03.10.2013r.

Zajęcia realizowane  w ramach usługi:

a) reintegracja społeczna:

 • trening interpersonalny /24 godzin/,\zajęcia aktywnego poszukiwania pracy i określenia potencjału zawodowego /24 godzin/,
 • warsztaty komputerowe /12 godzin/,
 • trening gospodarowania zasobami /12 godzin/,

b) reintegracja zawodowa:

 • teoretyczne szkolenie zawodowe /30 godzin/,
 • praktyczna nauka zawodu /min. 600 godzin/.

Uczestnicy będą realizowali reintegrację zawodową w grupach: gastronomiczno – hotelarskiej (10 osób) i budowlanej: brukarz-płytkarz (3 osoby).

Ponadto uczestnikom zapewniono:

 • szkolenie BHP i p.poż.,
 • materiały szkoleniowe,
 • badania lekarskie,
 • odzież roboczą,
 • alternatywne formy spędzania czasu wolnego,

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywniej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywniej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

II Kompleksowa usługa reintegracji zawodowej i społecznej zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym dla 21 osób w ramach Klubu Integracji w związku z realizacją projektu: „Bezrobocie – To Nie Dla Nas”

Liczba uczestników: 21 osób

Termin realizacji działań w ramach usługi: 03.04.2013r. – 07.10.2013 r.

Zajęcia realizowane w ramach usługi:

a)      poradnictwo psychologiczne grupowe z modułem profilaktyki uzależnień w tym trening interpersonalny /30 godzin/,
b)     warsztaty komputerowe /16 godzin/,
c)      warsztaty doradztwa zawodowego /16 godzin/,
d)     trening gospodarowania zasobami z elementami edukacji zdrowotnej /14 godzin/,

drukuj  
Nasi partnerzy: