FAQ CIS

KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM CIS

 • osoba długotrwale bezrobotna
 • bezdomny realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności
 • uzależniony od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • uzależniony od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
 • chory psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 • zwolniony z zakładu karnego, mającym trudności w integracji ze środowiskiem
 • uchodźca realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • osoba niepełnosprawną,


Osoba, która podlega wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

KTO NIE MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM CIS

Uczestnikami Centrum nie mogą być osoby, które mają prawo do:

 • zasiłku dla bezrobotnych;
 • zasiłku przedemerytalnego;
 • świadczenia przedemerytalnego;
 • renty strukturalnej;
 • renty z tytułu niezdolności do pracy;
 • emerytury;
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM CENTRUM

Każdy uczestnik naszego Centrum otrzymuje:

 • jeden posiłek dziennie
 •  środki ochrony indywidualnej
 • ubezpieczenie z tytułu wypadków lub chorób zawodowych
 • świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych (w pierwszym miesiącu, który jest okresem próbnym – 50 %)
 • bilet miesięczny
 • fachową pomoc ze strony psychologa, doradcy zawodowego oraz pracownika socjalnego
 • pomoc w poszukiwaniu pracy po zakończeniu uczestnictwa

Uczestnictwo w Centrum to:

 • szansa na powrót na rynek pracy
 • możliwość kontaktu z osobami, które cierpią z powodu braku pracy tak jak Ty i potrafią Cię zrozumieć
 • szansa na wyjście z domu i wyrwanie się z bierności zawodowej
 • możliwość zdobycia praktyki zawodowej
 • możliwość pracy najnowocześniejszym sprzętem i elektronarzędziami
 • szkolenia zawodowe oraz szkolenia z udziałem psychologa i doradcy zawodowego
 • szkolenia z przepisów bhp, zasad pierwszej pomocy oraz podstaw obsługi komputera.

JAK ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM CENTRUM?

Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w Centrum Integracji Społecznej, udaj się najpierw do pracownika socjalnego odpowiedniego do Twojego miejsca zamieszkania. Pracownik socjalny przeprowadzi z Tobą wywiad i przygotuje opinię na Twój temat.

Opinia zostanie przesłana do CISTOR. Jeśli zostaniesz uznany za dobrego kandydata, zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną z udziałem psychologa i doradcy zawodowego CISTOR. Zabierz ze sobą na rozmowę list motywacyjny, życiorys oraz świadectwa pracy.

Osoby które najlepiej wypadną na rozmowie kwalifikacyjnej zostaną przyjęte do Centrum. Jeśli nie zostaniesz przyjęty, ale pokażesz się z dobrej strony, trafisz na „listę rezerwowych”, (czyli listę osób, które mogą zostać uczestnikami, jeśli któryś z aktualnych uczestników wypadnie z programu).

ZASADY KIEROWANIA DO CENTRUM

Kandydat może być przyjęty na podstawie:

 • własnego wniosku;
 • wniosku przedstawiciela ustawowego;
 • wniosku zakładu lecznictwa odwykowego;
 • wniosku powiatowego urzędu pracy;
 • wniosku ośrodka pomocy społecznej;
 • wniosku organizacji pozarządowej.

PROCEDURA REKRUTACYJNA DO CENTRUM

 • Wniosek o uczestnictwo.
 • Opinia pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej.
 • Rozmowa kwalifikacyjna z psychologiem i doradcą zawodowym CENTRUM.
 •  Podpisanie indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego.

CO TO JEST ZATRUDNIENIE SOCJALNE?

Zatrudnienie socjalne trwa 12 miesięcy. Jego podstawą jest podpisanie przez uczestnika Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego, który określa do czego uczestnik ma prawo oraz jakie ma obowiązki. Zatrudnienie socjalne nie jest zatrudnieniem na zasadach kodeksu pracy! Uczestnik nadal jest osobą bezrobotną, jego praca w tym okresie jest formą praktyki połączonej z różnego rodzaju szkoleniami.

CO TO JEST ZATRUDNIENIE WSPIERANE?

Po zakończeniu uczestnictwa w CENTRUM powiatowy urząd pracy kieruje uczestnika do pracy u pracodawcy lub w CIS; uczestnik może też założyć własną działalność gospodarczą bądź spółdzielnie socjalną. Pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia skierowanego pracownika przez okres niekrótszy niż 12 miesięcy. Przez ten okres otrzymuje w zamian częściową refundację wynagrodzenia.

drukuj  
Nasi partnerzy: